پرونده اثبات مالکیت (اجرای احکام)

در صورتی که شخصی به موجب توافقنامه عادی مالک شود می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق  و آگاهی از  روند و مراحل آن مالکیت خود را اثبات و حکم آن را اجرا کند.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود