1: پرونده خلع ید (اجرای احکام)

در صورتی که شخصی متقاضی خلع ید از ملک مشاعی است می‌تواند برای کسب اطلاع از نحوه رسیدگی به این موضوع و اجرای حکم آن نمونه پرونده مذکور را مورد مطالعه قرار دهد.

نتیجه:

حکم به خلع ید خوانده از ملک و رد دعوی درخصوص مطالبه اجرت المثل

موضوع خواسته: خلع ید
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده:82/1317
شماره دادنامه: 101/202
خواهان: آقای 1- پرهام 2- مهران 3-فرزان 4- ماکان 5-ماهان 6- پریسا همگی ت... به آدرس مشهد
خوانده: آقای موسی ت... ساکن سنخواست
نوع دعوی: مالی
هزینه دادرسی: یکصد هزار ریال
قاضی رسیدگی کننده: رئیس شعبه دادگاه 101 عمومی جزایی ، آقای غیاثی
نتیجه پرونده: حکم به خلع ید خوانده از ملک و رد دعوی درخصوص مطالبه اجرت المثل

ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی

رأی دادگاه


در خصوص دادخواست آقایان : 1- پرهام 2- مهران 3-فرزان 4- ماکان 5-ماهان 6- پریسا همگی ت... فرزندان محمد به خواسته رفع تصرف و خلع ید از منزل و سه دربند مغازه و انباری و سهم حیات با کلیه متعلقات منزل شماره 200 فرعی قریه سنخواست موضوع سند شماره 107 ـ 1657 دفترخانه شماره 17 بجنورد بر وصول اجرت المثل املاک فوق از تاریخ تصرف 67/3/19  لغایت صدورحکم به استناد اسناد عادی و تصویر مصدق سند فوق الاشاره بدین شرح که خواهان ها اظهار داشته‌اند که باتوجه به گواهی حصر وراثت  ارائه شده ورثه مرحوم مملکت امینی می باشند که شخص فوق الذکر مقدار سه سهم از بیست سهم مشاع شش دانگ یک باب منزل فوق در خصوص ادعای خواهان ها مبنی بر انتقال قبل از پدرشان نظر به اینکه احراز مالکیت ایشان فرع بر احراز مالکیت مورث ایشان است و رسیدگی به این امر محتاج به رسیدگی صحت و اصالت اسناد عادی می باشد، لذا در این خصوص مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه 672 ـ 10/10/83 قرار ردّ دعوی صادر می گردد. در خصوص خلع ید از سه بیستم از شش دانگ پلاک 200 فرعی سنخواست نظر به اینکه به صراحت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی باید از کل ملک مشاع خلع ید صورت گیرد، لذا مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در این خصوص دعوی ثابت است و حکم  بر خلع ید خوانده از پلاک فوق صادر می گردد. در خصوص مطالبه اجرت المثل نظر به اینکه خوانده دفاعاً اظهار داشته که چنانچه خواهان ها قصد سکونت در ملک فوق را می داشتند، وی مانع ایشان نمی شده و تصرف وی تصرف در هر جزء ملک خود بوده است. لذا دعوی ثابت نیست و  مستنداَ به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ردّ دعوی صادر می گردد. رأی صادره حضور و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. (رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی جاجرم، آقای غیاثی ـ 84/2/21)


اجرائیه


ـ مشخصات محکوم له: 1- پرهام 2- مهران 3-فرزان 4- ماکان 5-ماهان 6- پریسا همگی ت... به آدرس مشهد.


ـ مشخصات محکوم علیه: آقای موسی ت... به آدرس سنخواست .


ـ محکوم به: حکم به خلع ید خوانده از پلاک 2000 فرعی از 115 اصلی قریه سنخواست.


چگونگی اجرای حکم 


در تاریخ 90/6/29 رئیس دادگستری دستوری مبنی بر اینکه طبق صورتجلسه تنظیمی ملک در اختیار یکی از مالکین قرار گرفته، مقتضی است از کلیه مالکین خلع ید شود که انجام شد.

رأی دادگاه تجدیدنظر


ـ تجدیدنظرخواه: آقای موسی ت... فرزند جعفر به آدرس سنخواست .


ـ تجدیدنظرخواندگان: 1- پرهام 2- مهران 3-فرزان 4- ماکان 5-ماهان 6- پریسا همگی ت... به آدرس مشهد.


ـ تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از رأی شماره 101/32 موضوع پرونده کلاسه 82/1317 شعبه 101 دادگاه جزایی جاجرم.


ـ شماره دادنامه : 34/199 ـ 325/200


ـ رأی دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای موسی ت... فرزند جعفر از دادنامه شماره 202/101ـ 31/2/84 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی جاجرم، جانشینی از شعبه دوم سابق دادگاه عمومی در پرونده کلاسه 1317/82 که به موجب آن حکم به خلع ید خوانده از پلاک 200 فرعی از 115 اصلی بخش 6 بجنورد قریه سنخواست به نفع تجدیدنظرخواندگان : 1- پرهام 2- مهران 3-فرزان 4- ماکان 5-ماهان 6- پریسا همگی ت... به آدرس مشهد صادر شده؛ چون از نظر رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکالی که اساس دادنامه را مخدوش نماید و یا موجبات نقض آن را  فراهم نماید، به  نظر نرسید، دادگاه تجدیدنظرخواهی را خارج از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص داده و با استناد به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه موصوف را تایید و تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام می نماید. این رأی قطعی است.


(دادرس شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان : آقای حیدر کرابی)

طبق قانون، اگر کسی مدعی حق و یا دینی بر دیگری باشد، باید آنرا اثبات نماید. در غیر این صورت با سوگند خوانده، حکم بر برائت وی صادر خواهد شد. با عنایت به اینکه خواهان سندی ابراز ننموده و مالکیت وی اثبات نشده، طبق قاعده «البینه علی المدعی» دلیل آورده، دادگاه حکم برخلع ید از ملک مذکور داده و طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع  ید می شود و تحویل هیچ یک از اصحاب دعوی نمی‌گردد؛ بلکه مالکان باید با هم و درخصوص نحوه تصرف به توافق برسند. اگر این گونه نباشد تحویل ملک به احدی از مالکین، خلاف قانون است.