پرونده افترا

درصورتی که شخصی با استعمال الفاظ ناپسند به دیگری افترا زند و به او توهین کند، قابل تعقیب کیفری است. در نمونه پرونده فوق می‌توانید جزئیات این موضوع را مطالعه کنید.

نتیجه:

قرار موقوفی تعقیب

موضوعات مرتبط

موضوع اتهام: افتـرا
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده: 8909985842100378
شماره دادنامه: 8909975841200682
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور
نتیجه پرونده: قرار موقوفی تعقیب

مواد 145 و 608قانون مجازات اسلامی
بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری

موضوع شکوائیه 


   ـ تاریخ 89/2/26: خانم زهرا ش.... شغل دانشجو ساکن بجنورد همسر آقای محمد س.... کارمند پتروشیمی در دادگاه در روز دوشنبه مورخه 89/2/25 ساعت 10:30 صبح در جلسه محاکمه شعبه 102 جزایی به علت روابط نامشروع همسرم با زن شوهرداری به نام زهرا خ... کارمند پتروشیمی حضور داشتم. قاضی محترم آقای سلمان پور و وکلا آقایان حیدری و  داوری و  شایان و  من و همسرم حضور داشتیم؛ ایشان در دفاع از خودش که دیگر جوابی نداشت، چون قرار مجرمیتش از طرف دادسرا صادر شده بود، در دفاع گفتند من با همسرم از اول مشکل داشتم تا اینکه قاضی گفت چه مشکلی داشته آید؟ گفت: از اول باکره نبوده است. بنده تهمت بی عفتی ایشان را نبخشیده و  چون در طول زندگی، بارها این حرف را تکرار نموده و در آنجا در حضور چهار مرد عنوان داشته،  در ضمن مدارکی هم ضمیمه پرونده است که نشان دهنده عدم صحت این مطلب را می رساند. از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی دارم.


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم


در تاریخ 89/3/11 از کلانتری 12 امام رضا (ع) بجنورد به معاون محترم دادسرای بجنورد، نامه ای مبنی بر شکایت شاکی به کلانتری تسلیم که از شهود و مطلعین و طرفین پرونده تحقیق به عمل آمد.


موضوع شکایت خانم زهرا ... علیه همسرش محمد مبنی بر افتراء ارسال شد که متن نامه به شرح ذیل می باشد:


 احتراماً در اجرای دستور زیرنویس شکایت به تاریخ 89/2/25 از شاکی تحقیق به عمل آمده که اظهار داشت در مورخه 89/2/25 توسط مشتکی عنه در دادگاه در حضور نامبردگان در شکایت مورد افتراء و  تهمت قرار گرفته و  از همسرش شاکی می باشد. لذا در خصوص بازجویی از مشتکی عنه اظهار داشته هیچ  گونه فحاشی ننموده ام و کلیه توضیحات  را در دادسرا می دهم. پرونده  اقدامات مقتضی را انجام داد  و آن را  به شعبه اول دادیاری ارسال نمود.


ـ به تاریخ 89/3/1 جلسه بازجویی شعبه اول دادیاری دروقت فوق العاده تشکیل و خطاب به  شاکی: خود  را معرفی و شکایت خود را مشروحاً بیان نمایید؟


 خانم زهرا ... 38 ساله ساکن بجنورد، همسرم آقای محمد ... در جلسه دادگاه در حضور آقایان سلمان پور و وکلا حیدری، شایان و  داوری در جلسه ای مبنی بر روابط نامشروع مادون زنا و بی عفتی همسرم با زن شوهرداری، به من توهین نمود و گفت من باکره نبوده ام. من دلایل و مستندات قانونی را تقدیم  دادگاه نمودم و تقاضای رسیدگی دارم.


ـ خطاب به متهم: اتهام برایتان قرائت و  به شما تفهیم گردید. چه دفاعی دارید ؟


ـ یادم نمی آید این حرف را زده باشم اگر گفته ام و آقای سلمان پور ثبت کرده، اگر شاهد بیاورد قبول دارم.


 در تاریخ 89/3/1 نامه ای از شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به ریاست محترم شعبه 102 جزایی آقای سلمان پور با  متن زیر ارسال شد: شاکی خانم زهرا ... طی شکوائیه ای که در این دادیاری ثبت شده ، اظهار می دارد همسرش آقای محمد ... در محضر دادگاه اظهار داشته شما در بدو ازدواج باکره نبوده اید (خطاب به همسرش) چنانچه موضوع در دادگاه مطرح و آقای محمد ... چنین مطلبی را بیان نموده اند، ماوقع  را توضیح  و به مرجع ارسال فرمایید .(89/3/1)


ـ درتاریخ 89/3/2 رئیس محترم شعبه 102 جزایی بجنورد آقای سلمان پور در نامه ای خطاب به دادیارشعبه اول  دادسرا بیان می دارد به استحضار آن دادیار محترم می رساند جریان محاکمه موضوع شکایت خانم زهرا ... علیه شوهرش محمد ... و خانم  زهرا ... در شماره پرونده 890178 نزد این شعبه دادگاه به تاریخ 89/2/25 با موضوع شاکی در مقام توزیع مصادیق افعال مجرمانه، موضوع اتهامی متهمان پرونده بوده؛ متهم آقای شوهر خانم شاکی در پاسخ و مقابل اظهارات وی، اظهار داشت شما در زمان  ازدواج،  باکره  نبوده ای که  بیان این جمله در حضور وکلای مدافعان متهم پرونده و وکیل شاکی بوده و باعث برانگیختن عصبانیت شدید شاکی پرونده را فراهم نمود که دادگاه آنان را به حفظ نزاکت دعوت نمود. دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی بجنورد در تاریخ 89/2/24 وقت مجدد جهت رسیدگی به موضوع تعیین کرد و در تاریخ 89/3/20 متهم آقای محمد س.  را در وقت فوق العاده مورخه 89/3/27 جهت حضور در جلسه دادسرا دعوت نمود  و در تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشکیل شد و دادگاه خطاب به متهم:  اتهام شما مبنی بر باکره نبودن همسرتان  به شما تفهیم شد.


آخرین دفاع خود را بیان نمایید ؟


 در جلسه مورخه 89/2/25 جلسه شلوغ بود  و خانم بنده نیز حرف های زیادی به من زد و متوجه نشدم چی گفتم. لذا اگر حرفی زدم از روی ناآگاهی بوده و تقاضای بخشش دارم. 


قرار دادسرا


در تاریخ 89/3/29 کلاسه 378 ـ 89021. 


قرار مجرمیت


در خصوص اتهام آقای محمدس... دائر بر افتراء و دشنام به همسرش که گفته از اصل باکره نبوده ای، با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی و اظهارات مشتکی عنه و نتیجه استعلام از ریاست محترم دادگاه  بیان فرمودند مطالب مذکور در جلسه دادگاه عنوان شده  و سایر قرائن و عمارات موجود در پرونده بزه کاری متهم محرز می باشد ؛ لذا  به استناد بند «ک» ماده 3  اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با استناد به ماده 145 قانون مجازات اسلامی، قرار مجرمیت متهم صادر و اعلام می گردد این قرار قطعی است.


قرار صادره ( کفالت )


آقای محمد س. در تاریخ 89/3/1 به اتهام تهمت و افتراء مقیّد به معرفی کفیل به وجه الکفاله مبلغ 20000000 ریال صادر و اعلام شد. کفیل معرفی و قرارکفالت توسط دادستان قبول  و متهم آزاد است.


دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم


کیفرخواست صادر شد و دادسرا قرار مجرمیت متهم را که آزاد به قید کفالت است، صادر نمود و در مورخه 89/5/25 نظر به دلایل و مستندات ذیل : 1- شکایت شاکی 2- اظهارات مشتکی عنه  3- نتیجه استعلام از ریاست محترم شعبه 102 جزایی بجنورد و سایر قرائن  و عمارات موجود ، بزهکاری متهم محرز و مسلّم است و لذا  با استناد به بند «م» ماده 3 اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 145 قانون مجازات اسلامی،  تقاضای مجازات برای نامبرده مقرر می گردد.


نظریه کارشناسی


  در تاریخ 87/7/11 : دوشیزه زهرا ش. ف. عوض مورد معاینه قرار گرفت و  از لحاظ پرده بکارت سالم و از نوع ارتجاعی می باشد. ( کدنظام پزشکی 35609 خانم دکتر فاطمه ا. ...)


ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه و رسیدگی


     در تاریخ 89/6/16 پرونده از دادسرا از طریق واحد ارجاع  به دفتر  شعبه 102 جزایی ارجاع شد. مدیر دفتر شعبه در تاریخ 89/6/23 ابلاغیه ای جهت حضور آقای محمد س... و زهرا ش... در جلسه 89/6/28 در دادگاه عمومی و انقلاب بجنورد شعبه 102 جزایی ابلاغ نمود به تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه شعبه 102 جزایی دادگاه بجنورد تشکیل، نماینده دادستان حاضر است و اظهار می دارد مطالب به شرح کیفرخواست صادره می باشد و تقاضای اقدام قانونی را دارم. شاکی پرونده خانم زهرا ش... در جلسه دادگاه حضور ندارد. متهم آقای محمد س... در جلسه حضور دارند.


ـ خطاب به متهم: حسب کیفرخواست صادره: شما متهم هستید به افتراء به شاکیه (مبنی بر باکره نبودن همسرتان در هنگام ازدواج با شما) چه دفاعی دارید؟  چون جلسه مورخه 89/2/25 شلوغ بود و خانم بنده حرف های زیادی به من زد و نیز متوجه نشدم چی گفتم و من  با مسائل کیفری آشنایی ندارم تقاضای بخشش دارم. قبول دارم اشتباه کردم. ضمناً همسرم نسبت به کلیه شکایات و دعاوی خصوصی در دادگستری بجنورد تحت سند رسمی به شماره 82343 مورخه 89/5/6 ثبت در محضر اعلام رضایت نموده است؛ لذا خواهشمندم نظر مساعد بر این پرونده داشته باشید.

  در این پرونده و  به موجب کیفرخواست  صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به تاریخ 89/5/30  آقای محمد ک... آزاد به قید معرفی کفیل متهم است به افتراء به زوجه دائمی خود به نام  زهرا... به شرح جزئیات مقرره در پرونده، نظر به اعلام گذشت قطعی شاکیه به دلالت مفاد و مندرجات سند رسمی شماره 82343 مورخه  89/5/6 دفترخانه شماره 24 بجنورد و قابل گذشت بودن بزه انتسابی و قطع نظر از اقرار متهم به ارتکاب بزه، مستنداً به بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده و پس از ابلاغ  ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.


( مورخـه 89/6/28 ـ رئیس شعبه 102 جزایی بجنورد: آقای اسکندر سلمان پور)

 با توجه به مواد 145 و 608 قانون مجازات اسلامی که توهین به افراد و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد  و موجب اذیت و آزار شنونده شود ، طبق ماده 145 به شلاق تا74 ضربه  و  یا  طبق ماده 608 به شلاق تا 74 ضربه و  یا پنجاه هزار یا  یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد. از آنجایی که توهین  به افراد با توجه به ماده 608  قابل گذشت است و بموجب گذشت شاکی پرونده ، طبق ماده 6 قانون آیین  دادرسی کیفری، امر جزایی موقوف می شود. در این پرونده پرونده ، شاکی در دادگاه  با اعلام رضایت  کتبی خود، گذشت نموده و قاضی محترم پرونده،  قرار موقوفی تعقیب را به استناد بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری صادر نموده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32