print-icon

1: پرونده ضرب و جرح عمدی

در صورتی که شخصی توسط دیگری مورد ضرب و جرح عمدی قرارگیرد با مطالعه نمونه پرونده مذکور و آگاهی از  نحوه رسیدگی و جزئیات آن می تواند علیه ضارب شکایت نماید.

نتیجه:

محکومیت متهم به پرداخت دیه

موضوع اتهام: ضرب و جرح عمدی
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده: 8909985842301080
شماره دادنامه: 9009975841200013
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور
نتیجه پرونده: محکومیت متهم به پرداخت دیه

مواد 254، 294، 302، 313 ،367، 480 ، 481 ، 484 قانون مجازات اسلامی
ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری

موضوع شکوائیه (ضرب و جرح عمدی ـ تاریخ 89/7/13)


 ـ احتراماً به استحضار می رساند با توجه به اینکه در مورخه 89/7/11  موقعی که از راه باغم عبور می کردم، با آقای علی پ... جرو بحث کردیم و او به من حمله کردکه باعث آسیب دیدگی از ناحیه دست راست، پای راست، صورت و زیر چشم شدم. تقاضای معرفی به پزشکی قانونی را دارم و شاهد نیز دارم.


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم 


 دادگاه خطاب به آقای علی پ...: در خصوص شکایت آقای علی اکبر پ... علیه شما مبنی بر ضرب و جرح به طور کامل توضیح دهید ؟


ـ جواب: بنده در تاریخ 89/7/11 با موتور داشتم به منزل می آمدم. عمویم را مشاهده نمودم که نزدیک من آمد و  بنده نتوانستم موتور را کنترل نمایم. در این لحظه موتور با عمویم برخورد و او به زمین افتاد و با عمویم در خصوص رفتن از راه عبور جر و بحث کردیم. یک سیلی به من زد و با سر و صدا برادرهایم به محل آمدند و ما را جدا کردند. بنده  به منزل رفتم. عمویم با برادرهایم و پدرم جر و بحث نمود. عمویم فحش و ناسزا می گفت. هولش دادم و  زمین افتاد.


 قرار دادسرا (قرار مجرمیت)


در خصوص اتهام آقای علی پ... دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای علی اکبرپ... با عنایت به شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی، شهادت شاهد، عدم حضور متهم علیرغم ابلاغ  احضاریه و سایر امارات و قرائن مضبوط در پرونده، بزهکاری متهم محرز و لذا به استناد بند«ک» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری و با استناد به ماده 367 ، 480 ، 481 و484 قانون مجازات اسلامی، قرارمجرمیت متهم موصوف صادر و اعلام می گردد. دادستان درتاریخ 89/10/9 با  قرار نهایی صادره موافقت نموده و کیفرخواست در تاریخ 89/12/10 صادر شد.


دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم


دادگاه با توجه به شکایت بزه دیده، اظهارات مقرون به صحت وی در جمیع مراحل دادرسی و گواهی پزشکی قانونی مورد ارائه از ناحیه وی،  شهادت یک تن  شاهد، اتیان سوگند شرعی از ناحیه شاکی و عدم ایراد دفاع از ناحیه متهم در جمیع مراحل تحقیق و دادرسی اتهام را متوجه متهم می داند.


نظریه پزشکی قانونی


به تاریخ  89/7/13  پزشکی قانونی به شرح ذیل اظهار نظر داشته است: مصدوم معاینه شد و حسب مشاوره تخصصی به عمل آمده در اثر اصابت جسم سخت طی دو سه روز اخیر دچار صدمات به شرح زیر شده:1- سیاه شدگی اطراف چشم 2- تورم نسج نرم سمت راست صورت که ارش آن معادل نیم درصد دیه کامل است 3- جراحت حارصه کف دست راست 4- خونریزی خفیف تحت ملتحمه چشم که ارش آن معادل دو هزارم دیه کامل است 5- خراشیدگی حارصه سمت راست پیشانی 6- خراشیدگی حارصه  گونه سمت راست، نیاز به مراجعه مجدد جهت معاینه ندارد. نامبرده از ناحیه دندان آسیایی 7 اظهار تالّم می نماید که حسب مشاوره دندانپزشکی به عمل آمده، لقی آن ارتباطی به حادثه گزارش شده ندارد و همچنین از زانوی راست احساس تالم می نماید که فاقد آثار ظاهری ضرب و جرح است.


اظهارات گواه (89/7/14)


در خصوص شکایت آقای علی کبر پ... علیه علی پ... چه می دانید. بیان نمایید؟


خانم فاطمه ط... فرزند ... فاقد پیشینه  کیفری  اهل و ساکن روستای گلی اظهار می دارد:


ـ آقای علی اکبر پ... همسر بنده می باشد. در تاریخ 89/7/11 آقای علی پ... با موتور آمد و  شوهرم را زد و شوهرم نزد علی پ... رفت و گفت از مسیر نباید رد شوی که با هم جر و بحث نمودند و سپس برادرش و پدرش نیز آمدند و بعد علی پ... یک سیلی محکم به صورت همسرم زد.


ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه و رسیدگی


 در تاریخ  89/12/18 کیفرخواست از دادسرا به دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد از طریق واحد ارجاع، ارجاع شد. در تاریخ 89/12/25 مدیر دفتر شعبه 102 جزایی، ابلاغیه های جهت حضور شاکی  و متهم در تاریخ 90/1/15 در جلسه شعبه 102 جزایی ابلاغ نمود. درتاریخ 90/1/15 در وقت  مقرر جلسه شعبه102جزایی تشکیل؛ کلاسه پرونده تحت نظر است و نماینده دادستان در جلسه حضور دارد. شاکی آقای علی اکبر پ... در جلسه حضور  دارد و متهم آقای علی پ... با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه و انتظار کافی در جلسه حضور ندارد و لایحه ای ارسال نداشته است.

در این پرونده و به موجب کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به شماره 230449 مورخه 89/12/14 آقای علی پ... فرزند ... فعلاً متواری متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای علی اکبر پ... 72 ساله، دادگاه با توجه به شکایت بزه دیده و اظهارات مقرون به صحت وی در جمیع  مراحل دادرسی و گواهی پزشکی قانونی مورد ارائه از ناحیه وی، شهادت یک تن شاهد، اتیان سوگند شرعی از ناحیه شاکی و عدم ایراد دفاع از ناحیه متهم در جمیع مراحل تحقیق و دادرسی، با وصف ابلاغ  قانونی احضاریه، بزهکاری متهم یادشده  را محرز و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 254 ، 294 ، 302 ، 313 ، 367 ، 480 ، 481 و 484 قانون مجازات اسلامی، حکم  بر محکومیت متهم به پرداخت: 1- شش هزارم دیه کامل بابت سیاه شدگی اطراف چشم راست  2- نیم صدم دیه کامل بابت جراحت حارصه کف دست راست  3- نیم درصد دیه کامل  بابت ارش تورم نسج نرم سمت  راست صورت.  4-  دو هزارم دیه کامل بابت ارش خونریزی خفیف ملتحمه چشم راست. 5- یک صدم دیه بابت حارصه سمت راست پبیشانی.  6- یک  صدم دیه کامل بابت حارصه گونه  راست در حق آقای علی اکبر پ... ظرف مهلت یک سال  از تاریخ وقوع جرم (89/7/11) صادر و اعلام می گردد. حکم صادره غیابی بوده و  پس از ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل واخواهی نزد این شعبه دادگاه  بوده و درصورت عدم واخواهی، مستنداً به بند «د» ماده232 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است. (تاریخ 90/1/15ـ آقای اسکندر سلمان پور: رئیس شعبه 102 جزایی بجنورد ـ شماره دادنامه: 9009975841200013)

در این پرونده که موضوع پرونده ضرب و جرح می باشد، اولین نکته مورد بررسی این است که طبق ماده 239 قانون مجازات اسلامی، هرگاه بر اثر قرائن و امارات یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد و ... از موارد لوث خواهد بود. در اینجا با توجه به نقص در بینه از طرف شاکی، شاکی سوگند یاد کرده و با استناد به صدر ماده 254 قانون مجازات اسلامی در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه می گردد و با عنایت به تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی، دیه باید ظرف مدت یک سال پرداخت شود. چون در اینجا ضرب و جرح عمدی بوده است.