پرونده نگهداری تجهیزات ماهواره

در صورتی که شخصی اقدام به نگهداری تجهیزات ماهواره نماید، مرتکب جرم شده و تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. برای کسب اطلاعات لازم  و آگاهی از جزئیات این موضوع می‌توانید به نمونه پرونده فوق مراجعه کنید.

نتیجه:

محکومیت به پرداخت جزای نقدی و ضبط تجهیزات مکشوفه

موضوعات مرتبط

موضوع اتهام: نگهداری تجهیزات ماهواره
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده: 9009985842200172
شماره دادنامه: 9009975841200194
قاضی رسیدگی کننده: آقای علیرضایی (دادرس شعبه 102 جزایی)
نتیجه پرونده: محکومیت به پرداخت جزای نقدی و ضبط تجهیزات مکشوفه

ماده 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373

موضوع شکوائیه (نگهداری تجهیزات ماهواره ـ تاریخ 89/12/9 )


درتاریخ 89/12/9 پلیس امنیت اخلاقی خراسان شمالی طی مکاتبه‌ای با دادستان عمومی و انقلاب بجنورد در خصوص بازرسی منازل شهروندان بجنورد که اقدام به استفاده و نگهداری از تجهیزات ماهواره‌ای می‌نمایند، در اجرای دستور قضایی مأمورین پلیس امنیت اخلاقی به آدرس ... مراجعه و منزل آقای هادی الف... در ساعت 11:00 مورد بازرسی قرار گرفته که در نتیجه تجهیزات کامل ماهواره شامل یک دستگاه کامل ماهواره کشف گردید.


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم


دادگاه خطاب به آقای هادی الف... فاقد سوء پیشینه کیفری، با توجه به محتویات پرونده و گزارش رئیس پلیس امنیت اخلاقی متهم هستید به استفاده و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، چه دفاعی دارید؟


ـ خودم جمع کرده بودم و در انبار گذاشته بودم. یک مدتی استفاده کردم و آن هم برای بچه‌ها که کارتن نگاه می‌کردند. خودم هم خوشحال شدم که گرفتند.


آخرین دفاع خود را بیان نمایید؟


 تکرار نخواهد شد. بعد از این هم استفاده نخواهم کرد. 


قرار دادسرا (قرار مجرمیت ) 


در خصوص اتهام آقای هادی الف... دائر بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره با عنایت به: 1- گزارش رئیس پلیس امنیت اخلاقی   2- محتویات پرونده  3- اقرار متهم، بزهکاری ایشان محرز و با استناد  به بند «ک» ماده 3  اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز با استناد به ماده یک و بند «الف » ماده 10 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای، قرار مجرمیت متهم را صادر و اعلام می‌کند.


 قرار به نظر دادستان رسید و موافقت نمود و کیفرخواست در تاریخ 90/2/12 صادر شد. 


قرار صادره (قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام)


در تاریخ 90/2/11 قرار آزادی آقای هادی الف... به اتهام نگهداری و استفاده ازتجهیزات دریافت ماهواره مقید به حضور در مراجع قضایی شهرستان بجنورد به مبلغ 8.000.000 ریال که در صورت عدم حضور به نفع دولت ضبط خواهد شد.


دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم


 با توجه به گزارش ضابطین و کیفرخواست صادره و اقرار متهم و دیگر محتویات پرونده، دادگاه بزه انتسابی را محرز تشخیص داده است.


ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه و رسیدگی


در تاریخ 90/2/26 کیفرخواست از دادسرا به شعبه 102 جزایی دادگاه عمومی و انقلاب بجنورد از طریق واحد ارجاع، ارجاع شد و توسط منشی دفتر ثبت و تلفناً به آقای مخاطب جهت حضور در جلسه90/3/3 ابلاغ شد. در وقت مقرر جلسه شعبه 102 جزایی بجنورد تشکیل؛ متهم حضوردارد و نماینده دادستان نیز حاضر است و موجبات رسیدگی فراهم است.

در خصوص اتهام آقای هادی الف... فرزند ... دائر بر نگهداری و استفاده از تجهیزات و دریافت از ماهواره، توجهاً به گزارش ضابطین، کیفرخواست صادره و اقرار متهم و دیگر محتویات پرونده، دادگاه بزه انتسابی را محرز تشخیص و مستنداً به بند «الف»  ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373، متهم فوق‌الذکر به پرداخت مبلغ 500.000 ریال  جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و تجهیزات مکشوفه به نفع صدا و سیمای مرکز استان ضبط می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

با  عنایت به ماده 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 که وزارت کشور مکلف است در قبال توقیف تجهیزات موضوع قانون، صورت‌جلسه‌ای تنظیم و نسخه‌ای از آن را جهت اجرای تبصره ماده 3 قانون به صدا و سیما ارسال نماید و با عنایت به تبصره الحاقی تاریخ 88/8/18، کلیه تجهیزات و کالاهای موضوع این قانون که در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد، با تشخیص سازمان صدا و سیما در صورت امکان عیناً مورد استفاده قرار گرفته و  در صورت تعذّّر به معاذیر، اسقاط و لاشه تجهیزات و کالاهای اسقاط شده مطابق آیین‌نامه‌های ملی، فروخته می‌شود و وجوه حاصله به خزانه دولت واریز می‌گردد. برابر ماده 9 این قانون مجازات این جرم جزای نقدی می‌باشد که در پرونده فوق‌الذکر به مبلغ 500.000 ریال جزای نقدی به علاوه ضبط وسایل محکوم گردیده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32