پرونده مزاحمت بانوان و اطفال در معابر یا اماکن عمومی

در صورتی که شخصی برای بانوان در اماکن و معابر عمومی مزاحمت ایجاد کند، مرتکب جرم شده و تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم درباره نحوه رسیدگی و صدور رأی در خصوص این جرم را در اختیار می‌گذارد.

نتیجه:

محکومیت به تحمل 80 تازیانه و پرداخت جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت جزای نقدی بدل از حبس

موضوعات مرتبط

موضوع اتهام: مزاحمت بانوان و اطفال در معابر یا اماکن عمومی
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده: 8909985843201797
شماره دادنامه: 9009975841200182
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور
نتیجه پرونده: محکوم به تحمل 80 تازیانه و پرداخت جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت جزای نقدی بدل از حبس

مواد 47 ، 168 ، 174 ، 619 و بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی
بند 2 ماده 3 نحوه وصول محکومیت‌های مالی

موضوع شکوائیه (مزاحمت بانوان و اطفال در معابر و یا اماکن عمومی ـ تاریخ 89/11/19 )


ـ صورت‌جلسه گشت110: شخصی به هویت فرخنده ب… فرزند محمد متولد 1367 مجرد باسواد اظهار داشت از بیمارستان امام رضا (ع) به سمت چهارراه 17 شهریور در حال حرکت بودم که دو نفر پسر جوان برای بنده ایجاد مزاحمت نموده و به کوچه حامدی از ترس پناه بردم. نامبردگان کیف بنده را قاپیدند و محل را ترک نمودند و سریعاً توسط همسایگان با 110 تماس گرفتیم. نامبردگان به یک حیاط که ساخت قدیمی می‌باشد، پناه  برده  بودند که یکی از آنان  با کیف توسط مأمورین دستگیر و به هویت رضا الف… شغل جوشکار مجرد و با سواد و شیعه، اظهار داشت از شمال به بجنورد جهت شرکت در مراسم عروسی آمدم و کیف خانم را به همراه دوستم که در عروسی با هم بودیم، در حال طبیعی نبودیم، کیف خانم را زدیم و به داخل حیاط که خرابه می‌باشد، پنهان شدیم و با دوستم از قبل آشنایی نداشتم. نامبرده شرب خمر نموده و کیف دختر در داخل خرابه و خود نامبرده در حضور امضاکنندگان دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری هدایت و صورت‌جلسه تنظیم و به امضاء رسید و کیف تحویل خانم داده شد.


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم


  دادگاه خطاب به رضا الف... فرزند حسین سن 19 سال ـ شغل جوشکار و باسواد و اهل گلستان، مجرد، حسب محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی، اتهام شما دائر بر شرب خمر و مزاحمت بانوان تفهیم شد. از خودتان دفاع کنید؟


ـ من در عروسی کمی مشروب خورده بودم. متوجه نشدم. اما خدا شاهد است که آن  دوستم را اصلاً نمی‌شناسم.  دنبال آن خانم راه افتاده بود. من قسم می‌خورم که در خصوص گرفتن کیف دخالتی نداشتم. اصلاً قصدم گرفتن کیف نبود.


ـ شاکی بیان می‌دارد شما به اتفاق دو نفر از دوستانتان مزاحم شده‌اید و از این خانم سؤال کرده‌اید این وقت شب در خیابان چه‌کار می‌کنید و چرا گریه می‌کنید؟


ـ متوجه نشدم چی گفتم. به دوستم گفتم مزاحم این خانم نشو. اما او گفت می‌خواهم کمی او را اذیت کنم. من سابقه ندارم و این اولین باری است که به دادگاه می‌آیم. من جوشکار هستم و اهل خلاف نمی‌باشم.


ـ مدارک شناسایی شما کجاست؟


ـ در کلاته درمنزل آقای حمید ... است.


ـ دوستی را که با هم کیف‌قاپی نموده‌اید، معرفی کنید؟


ـ اسم او را نپرسیدم. گفت اهل همین محل هستم.


آخرین دفاع خود را بیان نمایید؟


اتهام شما دائر بر شرب خمر و ایجاد مزاحمت برای بانوان به شما تفهیم شد. آخرین دفاع خود را بیان نمایید؟


 ـ قبول دارم. اشتباه کردم و اشتباه من این بود که به حرف دوستم گوش کردم. متوجه نشدم. تقاضای بخشش دارم.


قرار دادسرا (قرار مجرمیت)


درخصوص اتهام آقای رضا الف... اهل گلستان دائر بر شرب خمر و ایجاد مزاحمت بانوان، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی خانم فرخنده ب... و متعاقب آن اعلام گذشت نموده است و اقاریر صریح متهم و مدافعات بلاوجه وی، بزهکاری وی محرز بوده، لذا به استناد بند «ک» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز به استناد مواد 168 و 174 و 619 قانون مجازات اسلامی، قرار مجرمیت متهم موصوف و صادر اعلام می‌گردد. دادستان با قرار صادره موافقت نمود و در تاریخ 89/12/18 کیفرخواست صادر شد.


قرار صادره (قرار کفالت)


در تاریخ 89/11/20 در وقت فوق‌العاده، شعبه دوم بازپرسی قرار کفالت متهم آقای رضا الف... به اتهام شرب خمر و مزاحمت بانوان به مبلغ30.000.000 ریال صادر کرد و متهم، کفیل معرفی نمود.


دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم


دادگاه با توجه به شکایت اولیه شاکی و اقرار صریح و کاشف از واقعیت متهم نزد مأمورین انتظامی و ایضاً نزد بازپرس دادسرا به ارتکاب بزه‌های انتسابی مبنی بر شرب خمر در عروسی و تعقیب شاکی در خیابان و ایجاد مزاحمت یاد شده را محرز و ثابت تشخیص داده است.


بررسی روند پرونده از دادسرا به دادگاه و رسیدگی


در تاریخ 89/12/25 کیفرخواست از دادسرا به دفتر شعبه 102 جزایی بجنورد توسط واحد ارجاع، ارجاع شد و دفتر در تاریخ 90/1/21 ابلاغیه‌ای به آقای رضا الف... جهت حضور در جلسه دادگاه مورخه 90/2/31 ابلاغ کرد و در تاریخ  90/1/15 ابلاغیه‌ای به خانم فرخنده ب... جهت حضور در جلسه دادگاه مورخه 90/2/31 ابلاغ شد. در ترایخ 90/2/31 جلسه شعبه 102 جزایی در وقت مقرر تشکیل، نماینده دادستان در جلسه حضور دارد. شاکی پرونده خانم ب.... با وصف اعلام گذشت قبلی حضور ندارد و متهم آقای رضا الف... با وصف ابلاغ قانونی احضاریه حضور ندارد و لایحه‌ای ارسال نداشته. موجبات رسیدگی فراهم است.

 در خصوص رسیدگی به اتهام آقای رضا الف... فرزند ... ساکن گلستان آزاد به قید معرفی کفیل دائر به  شرب خمر و ایجاد مزاحمت برای بانوان، دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده اعم از شکایت اولیه شاکی به نام خانم فرخنده ب... که اظهار داشته متهم به همراه فرد دیگری در خیابان و کوچه، وی را تعقیب و برایش ایجاد مزاحمت نموده و حتی کیف وی را ربوده‌اند. هرچند بعد گذشت و رضایت بدون قید و شرط خویش را بیان داشته، توجهاً به اقرار صحیح و کاشف از واقعیت متهم نزد مأمورین انتظامی و ایضاً نزد بازپرس دادسرا به ارتکاب بزه‌های انتسابی مبنی بر شرب خمر در عروسی و تعقیب شاکی در خیابان و ایجاد مزاحمت یادشده را محرز و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 47 ، 168 ،  174 و 619 حکم بر محکومیت متهم رضا الف… به تحمل 80 تازیانه به عنوان شرب خمر و از حیث بزه ایجاد مزاحمت بانوان با رعایت بند یک ماده 22 قانون مرقوم به لحاظ گذشت شاکی خصوصی و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت 500.000 ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت 500.000 ریال جزای نقدی بدل از حبس به خزانه دولت صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره غیابی بوده و پس از ابلاغ ظرف 10 روز قابل واخواهی نزد این شعبه دادگاه بوده و در صورت عدم واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

  طبق ماده 619 قانون مجازات اسلامی که جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان  را  بیان داشته، اولاً اینکه این جرم یک جرم غیر قابل گذشت بوده. یعنی با گذشت شاکی خصوصی،  فقط ممکن است در مجازات تخفیف داده شود. ثانیاً جرم مذکور از جرایم مادی صرف است که در اماکن عمومی یعنی اماکنی که رفت و آمد یا حضور اشخاص برای عموم آزاد باشد، مثل پارک ها، جنگل ها، مساجد و سینماها و... ، با عنایت به اینکه اطفال و بانوان در جامعه نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند، قانون‌گذار این ماده را جزء جرائم غیر قابل گذشت احصاء نموده و حتی در ماده علاوه بر مجازات حبس، شلاق را نیز قرار داده و اگر مزاحمت با جرم دیگری همراه باشد، به مجازات آن جرم از باب تعدد مادی جرم رسیدگی و مجازات می‌شود. 

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32