print-icon

پرونده خرید و نگهداری مواد محترقه

در صورتی که شخصی مواد محترقه بخرد یا نگهداری کند تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. در نمونه پرونده مذکور می‌توانید جزئیات این موضوع را مطالعه کنید.

نتیجه:

حکم به پرداخت جزای نقدی

موضوعات مرتبط

موضوع اتهام: خرید و نگهداری مواد محترقه
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده: 8909985842102197
شماره دادنامه: 9009975841200257
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور
نتیجه پرونده: حکم به پرداخت جزای نقدی

ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
بند5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی
ماده 177 و 232 قانون آیین دارسی کیفری

موضوع شکوائیه (خرید و نگهداری مواد محترقه)


مقارن ساعت 15:20 اکیپ گشت یگان امداد بجنورد در حین گشت زنی در خیابان شهید بهشتی جنوبی فردی به هویت محمود ر... فرزند حسین 17 ساله ساکن روستای کلاته در حال ترقه انداختن در مکان عمومی داخل پیاده رو بوده که  به محض رویت فرد، سریعاً دستگیر که طی بازرسی بدنی از وی، دو بسته مواد محترقه از نوع سیگاری که هر بسته حاوی 60 عدد و یک  بسته دیگر که بازشده بود به تعداد 46 که جمعاً 166عدد ترقه از وی کشف گردیده که طی بازجویی اعلام داشته که از مغازه موبایل فروشی صدف خریداری نموده که طی بازرسی از مغازه آقای علی ر...، هیچ گونه مواد محترقه‌ای وجود نداشته که وی اعلام داشته دوستم در اینجا ترقه به فروش می رساند. مراتب صورتجلسه و متهم به نام آقای محمود ر... به همراه مواد محترقه به کلانتری 12 بجنورد دلالت و تحویل افسرنگهبان وقت داده شد.


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم


اینجانب محمود ر... فرزند حسین سن 17 سال بیکار فاقد پیشینه کیفری، صورتجلسه تنظیمی مأموران برای شما قرائت شد. چه دفاعی دارید ؟


ـ قبول دارم که ترقه و مواد محترقه خریداری نمودم و آنها را داخل پیاده رو انداختم. مواد محترقه را از موبایل فروشی صدف خریداری نمودم. پس از درخواست فروشنده اعلام نمود40 دقیقه دیگر بیا و ترقه ها را تحویل بگیر. هربسته را 1500 تومان خریدم. اسم وی را نمی دانم. گمان کنم فروشنده شاگرد مغازه بود.


 آخرین دفاع خود را بیان نمایید ؟


درخواست عفو و  بخشودگی دارم.


قرار دادسرا (قرار مجرمیت) 


در خصوص اتهام آقای محمود ر... دائر بر ایجاد مزاحمت برای مردم با پرتاب ترقه و خریداری و نگهداری مواد محترقه، با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه کشف و ضبط مواد محترقه از متهم و سایر قرائن و امارات موجود درپرونده بزهکاری متهم محرز و لذا به استناد بند «ک» ماده 3  اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات، قرار مجرمیت متهم موصوف صادر و اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است. در تاریخ  89/12/20 دادستان با قرار  صادره موافقت نمود و کیفرخواست در تاریخ 90/1/11 صادر گردید.


قرار صادره ( کفالت)


در تاریخ 89/12/21 قرار آزادی آقای محمود ر... به معرفی کفیل به وجه الکفاله مبلغ یک میلیون تومان صادر و اعلام گردید.


دلایل توجه اتهام یا عدم توجه اتهام و توجه خاص به مدافعات متهم 


  با توجه به گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه کشف و ضبط مواد محترقه از دست متهم و اقرار صریح متهم، بزهکاری مشاره الیه محرز و ثابت تشخیص داده شده است.


بررسی روند پرونده از دادسرا به دادگاه و رسیدگی


در تاریخ 90/3/8 پرونده از دادسرا از طریق واحد ارجاع به شعبه 102 جزایی بجنورد ارجاع، دفتر در تاریخ 90/3/18 اخطاریه جهت حضور آقای محمود ر... جهت حضور در جلسه 90/3/24 ساعت 09:00 ابلاغ و توسط مخاطب امضاء شد. در تاریخ 90/3/24 در وقت فوق العاده جلسه شعبه102جزایی تشکیل؛ کلاسه پرونده تحت نظراست، متهم در جلسه حضور دارد. نماینده دادستان در جلسه حضور دارد. تقاضای مجازات قانونی را دارد. موجبات رسیدگی فراهم است.

 در این پرونده و به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به شماره 2100132 در مورخه 90/3/4 آقای محمود ر... فرزند حسین 17 ساله صادره از بجنورد متهم است به : 1- خرید و نگهداری مواد محترقه  2- ایجاد مزاحمت برای مردم با پرتاب نمودن ترقه، دادگاه راجع به شق اول اتهام با توجه به گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه کشف و  ضبط مواد محترقه از دست متهم، توجهاً به اقرار متهم، ارتکاب بره مزبور در جمیع مراحل دادرسی، بزه کاری مشارالیه  محرز و ثابت تشخیص داده شده و مستنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و  با رعایت  بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری و جوان بودن مرتکب، حکم  بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ 600000 جزای نقدی بدل از حبس به  خزانه دولت صادر و اعلام می دارد. دادگاه راجع به بزه دیگر متهم به لحاظ انکار متهم و فقدان ادله اثباتی، غیر ثابت تشخیص و  مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم مذکور صادر و اعلام می دارد حکم صادره حضوری و  ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

طبق ماده یک  قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 50/11/26، وارد یا خارج نمودن اسلحه و مهمات و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است، مگر با اجازه دولت. طبق بند 2 ماده مذکور، هرگاه مرتکب یا مرتکبین هیچ گاه مسلح نباشند، درمورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره  به حبس از سه تا 10 سال و در مورد تفنگ و  فشنگ و  مواد محترقه به حبس از سه ماه تا  سه سال محکوم می شوند. طبق یند 2 ماده یک قانون فوق الذکر، خرید و نگهداری مواد محترقه جرم است و مستلزم مجازات حبس است. قاضی محترم پرونده حبس را به جزای نقدی با عنایت  به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی که نظر به جوان بودن مرتکب و  فقدان سابقه کیفری وی که وضعیت خاص متهم را در بند 5 ماده 22 بیان می دارد، تبدیل نموده است.