پرونده استفاده از سند مجعول و جعل

در صورتی که شخصی مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول شود، مجرم است و متضرر می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق علیه او طرح شکایت کیفری نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود