پرونده اعتیاد و نگهداری مواد مخدر

درصورتی که شخصی اقدام به مصرف و نگهداری مواد مخدر کند، تحت تعقیب مقامات قضایی قرار می‌گیرد و به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید جزئیات این موضوع را مطالعه کنید.

نتیجه:

حکم برمحکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی و تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و برائت در خصوص اتهام اعتیاد به مواد مخدر

موضوع اتهام: اعتیاد و نگهداری مواد مخدر
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه دوم جزایی بجنورد
شماره پرونده: 9009985861200376
شماره دادنامه: 9009975843700610
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسلامی
نتیجه پرونده: حکم برمحکومیت متهم به پرداخت مجزای نقدی و تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و برائت در خصوص اتهام مواد مخدر

ماده 10 قانون مجازات اسلامی
بند یک ماده 5 و 16 و 38 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر

موضوع شکوائیه (اعتیاد و نگهداری مواد مخدر ـ 90/3/5)


در تاریخ فوق گزارشی از طرف پلیس مبارزه با مواد مخدر جاجرم مبنی بر معرفی متهم به جرم فروش مواد مخدر از نوع تریاک و اعتیاد وی به دادستان محترم شهرستان جاجرم تقدیم شد. بدین شرح که متهم یکی از فروشندگان مواد مخدر از نوع تریاک است و نامبرده به‌صورت خرده فروشی از منزل اقدام به فروش می‌نماید که مأمورین در محل حضور داشتند که جهت بازرسی منزل نامبرده با هماهنگی با مقام قضایی در همان حین شخصی به نام اسماعیل ص... در حال خرید مواد مخدر می‌باشد که مأمورین سریعاً وارد منزل می‌شوند و مقدار24 گرم تریاک از منزل خانم مدینه ن.. کشف که قصد فروش آنها را به آقای اسماعیل ص... داشته. پرونده تشکیل و به دادسر ارسال شد.


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم


خانم مدینه ن... فرزند حسین 41 ساله، به آدرس جاجرم، متهم به جرم حمل 24 گرم مواد مخدر از نوع تریاک شده‌اید. اظهارات خود را بیان نمایید؟


ـ اینجانب به علت مریض بودن و برای مصرف خودم مواد استفاده می‌نمایم.


ـ شما این مواد را از چه کسی و به چه مبلغی تهیه نموده‌اید؟


ـ پیرمردی است که برایم می‌آورد. من او را نمی‌شناسم. مبلغ 50.000 تومان پول داده‌ام.


ـ چند سال است که به مواد مخدر اعتیاد دارید؟


ـ یک سال است که اعتیاد دارم. فروش تریاک را قبول ندارم. آقای اسماعیل ص... آمد و گفت مواد می‌خواهم. من هم موادی را که برای مصرف خودم بود برداشتم و هنوز به ایشان نداده بودم که مأموران مرا دستگیر کردند.


ـ آیا سابقه محکومیت کیفری دارید؟


ـ خیر.


ـ آیا  برای اعتیاد معرفی شده‌اید؟


ـ بله، ولی نمی‌توانم ترک کنم. 


· آخرین دفاع خود را بیان نمایید؟


 قبول دارم. برای مصرف خودم بوده و قصد فروش نداشته‌ام. تقاضای عفو و بخشش دارم.


قرار دادسرا (قرار مجرمیت و منع تعقیب )


در خصوص گزارش پلیس مبارزه با موادمخدر جاجرم علیه خانم مدینه ن... فرزند حسین دائر بر اعتیاد به تریاک و فروش 23 گرم مواد مخدر به آقای اسماعیل ص... با توجه به: 1- گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر 2- کشف 23 گرم تریاک از متهم 3- اقرار متهم به فروش مواد و اعتیاد به مواد مخدر و اینکه قبلاً به بهزیستی جهت ترک اعتیاد معرفی شده، ولی قادر به ترک نیست؛ با استناد به ماده 4 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر بزه‌های انتسابی به متهم محرز است و قرار مجرمیت وی صادر می‌گردد و در خصوص اتهام آقای اسماعیل ص... با توجه به اینکه پلیس مبارزه با مواد مخدر در مورخه 90/5/20 اعلام نموده که وی از مخبرین مبارزه با مواد مخدر است، بزه انتسابی به وی به علت فقد عنصر معنوی، جرم نیست و به استناد «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم یادشده صادر و اعلام می‌گردد و با توجه به اینکه پرونده مذکور، شاکی ندارد پس از تایید توسط دادستان محترم، قطعی است. دادستان با قرار صادره موافقت نمود و کیفرخواست صادر گردید.


قرار صادره (کفالت)


قرار کفالت خانم مدینه ن... به وجه‌الکفاله مبلغ 1.000.000 تومان صادر شد و کفیل معرفی نمود.


روند پرونده در اجرای احکام کیفری


در تاریخ 90/7/5 نامه‌ای از طرف رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد آقای اسلامی مبنی بر اجرای حکم به دادستان محترم دادسرای جاجرم ارسال و در تاریخ 90/7/13 اخطاریه‌ای به محکوم‌علیه خانم مدینه ن... جهت پرداخت جزای نقدی به مبلغ 120.000 تومان و اجرای حکم ظرف 10 روز و اعزام به شعبه اجرای احکام کیفری جاجرم ابلاغ شد و در تاریخ 90/7/23 محکوم‌علیه در دفتر اجرای احکام حاضر است و اظهار می‌دارد حاضرم حکم شلاق اجرا گردد و هیچ مانعی که از اجرای حکم جلوگیری کند، ندارم و در تاریخ مذکور 20 ضربه شلاق به بدن وی زده شد و مبلغ 120.000 تومان بابت جزای نقدی به حساب دادگستری واریز و حکم به‌طور کامل اجرا شد.

در خصوص اتهام خانم مدینه ن... فرزند حسین 41 ساله اهل جاجرم دائر بر خرید و نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک، حسب گزارش مرجع انتظامی، محتویات پرونده، تحقیقات انجام‌شده، کشف مواد از متهم و توزیع مواد مکشوفه و اقرار صریح متهم در دادگاه و سایر قرائن و امارات، بزه‌های انتسابی محرز و مسلّم می‌باشد که با استناد بند یک ماده 5 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن و با اعمال ماده 38 قانون فوق‌الذکر متهم موصوف را از بابت نگهداری 23 گرم تریاک به پرداخت 1.200.000 ریال جزای نقدی و تحمل 20 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. مواد مکشوفه طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط می‌گردد و در خصوص اتهام دیگر نامبرده دائر بر اعتیاد به مواد مخدر با توجه به تجاهر به اعتیاد مستنداً به ماده 16 قانون اصلاحی صدرالذکر مصوب 1389 و اصل البرائت رأی بر برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.

با توجه به ماده 5 قانون  اصلاح مبارزه با مواد مخدر، هرکس تریاک و دیگر موادمخدر را خرید و نگهداری، مخفی و یا حمل نماید ، با  رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد به مجازاتهای زیر محکوم می شود که در پرونده مورد بررسی مقدار مواد مخدر 23 گرم بوده که شامل بند یک ماده فوق می باشد که بدین شرح است : « تا مقدار 50 گرم تا 3.000.000 ریال جزای نقدی و تا 50 ضربه  شلاق» و همچنین ماده 38 قانون فوق اظهار داشته دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازاتهای تعزیری مقرر در این قانون  را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد که قاضی محترم پرونده جزای نقدی را از 3.000.000 ریال به یک میلیون و  دویست هزار ریال تخفیف و مجازات شلاق را بیست ضربه معین کرده و طبق بند 3 ماده 10 قانون  مجازات حکم بر ضبط مواد مکشوفه به نفع دولت داده شده و در مجموع رأی و روند پرونده بصورت صحیح اجرا شده است.