پرونده 1- خرید و نگهداری مشروبات الکلی 2-ساخت مشروبات الکلی 3- قاچاق مشروبات الکلی

در صورتی که شخصی به خرید، نگهداری، ساخت و قاچاق مشروبات الکلی مبادرت کند، تحت پیگرد کیفری قرار می‌گیرد. می‌توانید جزئیات این موضوع را در نمونه پرونده فوق مطالعه کنید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود