print-icon

پرونده صدور گواهی انحصار وراثت

در صورتی که شخص ذینفعی متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت است، می‌تواند مراحل مختلف آن را از تقدیم دادخواست تا صدور رای در این قسمت مطالعه نماید.

نتیجه:

صدور گواهی انحصار وراثت

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضایی عدالت ، شعبه 111 حقوقی
نام قاضی: جناب آقای علی مسعودی
موضوع: گواهي انحصار وراثت
نوع دعوا: غیر مالی
نتیجه پرونده: صدور گواهی انحصار وراثت
شماره پرونده: 8700900000300190
شماره دادنامه: 8700630000300496
خواهان: پيام ت
خوانده:
خواسته و بهاي آن: تقاضاي صدور گواهي حصر وراثت
هزینه دادرسی: معادل دعاوی غیر مالی به مبلغ
دلايل و منضمات: فتوكپي شناسنامه وراث و متوفي، گواهي فوت، گواهي ماليات بر ارث، استشهاديه مخصوص

ماده 300 قانون امور حسبي

متن دادخواست: احتراما به استحضار مي‌رساند شادروان مهوش م فرزند ح متولد 1326 به شماره شناسنامه ... در مورخه 1382/1/18 در آخرين اقامتگاه خود به آدرس ... دار فاني را وداع گفته است كه ورثه حين الفوت آن مرحوم عبارتند از:1-پيام ت 2- هومن ت و متوفي به غير از نامبردگان فوق ورثه ديگري ندارد. لذا تقاضاي صدور گواهي حصر وراثت را از محضر محترم دادگاه دارم.


گردشکار: خواهان با نوشتن درخواستي تقاضاي نشر آگهي نموده و آگهي مربوطه طي متن ذيل در روزنامه منتشر مي‌شود: آقاي پيام ت به شرح دادخواست تقديمي ثبت شده به كلاسه 8700900000300190 از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مهوش م در آخرين اقامتگاه خود به آدرس ... دار فاني را وداع گفته است كه ورثه حين الفوت آن مرحوم عبارتند از :1-پيام ت 2- هومن ت و متوفي به غير از نامبردگان فوق ورثه ديگري ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتي در خواست مزبور يك نوبت آگهي مي‌گردد تا چنانچه شخصي اعتراض دارد و يا وصيت نامه اي از متوفي نزد او مي‌باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد و الا گواهي صادر خواهد شد. پس از پايان مهلت قانوني اعتراض و يا ارائه وصيت نامه دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور گواهي حصر وراثت مي‌نمايد:

خواهاني به مشخصات فوق به استناد استشهاديه و گواهي فوت و فتوكپي شناشنامه ورثه دادخواستي تقديم اين دادگاه نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان مهوش م در تاريخ 1382/1/18در اقامتگاه دايمي خود درگذشته و ورثه حين‌الفوت به شرح مذكور در داخواست مي‌باشند. پس از انجام تشريفات قانوني و عدم وصول اعتراض سرانجام در تاريخ 1387/3/25 در وقت فوق العاده شعبه 111 تهران به تصدي امضاكننده زير تشكيل و با ملاحظه محتويات اوراق پرونده و گواهينامه ماليات بر ارث گواهي مي‌نمايد كه ورثه متوفي منحصر به اشخاص فوق‌الذكر بوده و وارث ديگري ندارد. و دارايي متوفي پس از اداي حقوق و ديوني كه بر تركه تعلق مي‌گيرد بين پسران متوفي به نسبت مساوي تقسيم خواهد شد. اعتبار قانوني اين گواهينامه نامحدود مي‌باشد.


رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران ، علي مسعودي

منبع حقوقی مورد استناد دادگاه ماده 300 قانون امور حسبي می باشد که مقرر می‌دارد: در صورت تعدد ورثه هر يك از آنها مي‌توانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند. لذا راي صادره مطابق قانون صادر شده است و ايرادي بر آن نيست.