print-icon

شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر

در صورتی که زوج همسر خود را عمدا مورد ضرب و جرح قرار دهد، زوجه می‌تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه همسر خود در دادسرا شکایت نماید.

ثبت نظر :