دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

در صورتی که شخصی به عنوان معترض ثالث اجرایی متقاضی رفع توقیف از ملک است و مستند درخواست او سند عادی است می تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق اقدام نماید.

قیمت : 25,000 تومان

خرید و دانلود

17 آذر 1396
ایمان خلیلی

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی پاسخ

ثبت نظر :