دادخواست جلب ثالث در پرونده استرداد سند تجاری

در صورتی که یکی از طرفین دعوای استرداد سند تجاری درصدد جلب ثالث است، می‌تواند با مطالعه نمونه دادخواست فوق نسبت به تقدیم دادخواست جلب ثالث اقدام نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :