درخواست استرداد دعوا

در صورتی که خواهان پس از طرح دعوا از ادامه آن منصرف گردد و خواستار استرداد آن شود، می‌تواند از نمونه درخواست استرداد دعوا استفاده نماید.

در صورتی که خواهان پس از طرح دعوا از ادامه آن منصرف گردد و خواستار استرداد آن شود، می‌تواند از نمونه درخواست استرداد دعوا استفاده نماید.

 به موجب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

الف- خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی درخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ب- خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

استرداد دعوا تنها از سوی خواهان و شخصی پذیرفته می‌شود که احکام خواهان بر او بار می‌شود. بنابراین خواهان اصلی، خواهان دعوای متقابل و وارد ثالث می‌توانند دعوای خود را مسترد کنند. همچنین به موجب ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی وکیل خواهان در صورتی می‌تواند دعوا را مسترد نماید که این اختیار در وکالتنامه تصریح شده باشد.

استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده پذیرفته می‌شود. بنابراین زمانی که دادرسی تمام شده استرداد دعوا قابل پذیرش نخواهد بود.

همان طور که در ماده فوق مشاهده می‌شود، در صورت استرداد دعوا در مرحله نخستین و حصول شرایط آن، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند. این قرار از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و خواهان علی‌القاعده می‌تواند دوباره همان دعوا را با تقدیم دادخواست دیگری در دادگاه اقامه کند.

بدیهی است پس از ختم مذاکرات استرداد دعوا در صورتی امکان‌پذیر است که خواهان به کلی از دعوای خود صرف‌نظر کرده باشد و در این مرحله قرار سقوط دعوای خواهان صادر می‌شود. صدور قرار سقوط دعوا خواهان را برای همیشه از طرح مجدد دعوا محروم می‌کند؛ به عبارت دیگر در اینجا موضوع دعوا واجد وصف امر مختومه خواهد شد.

در خصوص حکم غیابی در صورتی که خوانده از دادگاه تقاضای رسیدگی واخواهی کند، چون مرحله رسیدگی واخواهی در ادامه دادرسی قبلی است در این مرحله هم خواهان می‌تواند دعوای خود را مسترد دارد و دادگاه به تجویز قسمت دوم ماده 107 قرار رد دعوای خواهان بدوی را پس از نقض حکم غیابی صادر می‌نماید.

با توجه به اینکه استرداد دعوا پس از طرح دعوا و آغاز جریان رسیدگی و حتی در جریان رسیدگی و اتمام آن صورت می گیرد باید همچون سایر تقاضاهایی که پس از طرح دعوا  از دادگاه به عمل می آید در قالب درخواست طرح گردد. از همین روست که نیازی به رعایت شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و تنظیم در فرم‌های چاپی مخصوص نیست.

می‌توانید نسخه word و pdf نمونه ای از درخواست استرداد دعوا را از این قسمت دانلود نمایید.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32