درخواست صدور قرار قبولی و اجرای حکم دادگاه‌های خارجی

درصورتی که شخصی خواهان قبولی و اجرای رای دادگاه‌های خارجی است‌، می‌تواند به منظور ارائه درخواست خود از نمونه درخواست فوق استفاده نماید.

درصورتی که شخصی خواهان قبولی و اجرای رای دادگاه‌های خارجی است‌، می‌تواند به منظور ارائه درخواست خود از نمونه درخواست فوق استفاده نماید.

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی تهران

احتراماً به استحضار می‌رساند که اینجانب ....................... فرزند ....................... شغل .................. مقيم کشور کانادا ................... محکوم‌له حکم شماره ................. مورخ ...................... صادر شده از دادگاه .................................. کشور کانادا که براساس آن آقای ................... فرزند ......................... شغل ........................... خوانده و محکوم‌علیه به پرداخت مبلغ ........................... دلار بابت اصلی خواسته، مبلغ ......................... ریال بابت هزینه‌های دادرسی و مبلغ .......................... ریال بابت حق‌الوکاله محکوم شده است لذا از دادگاه محترم با تقدیم این تقاضا حسب ذیل ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی صدور قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حکم و دستور اجرای آن را خواستارم. قابل ذکر است که حکم دادگاه مذکور (خارجی) با ترجمه رسمی گواهی شده ضمیمه می‌باشد.

با کمال احترام

امضاء .............. تاریخ

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32