print-iconpdf-icon

درخواست توقیف طلب نزد شخص ثالث

در صورتی که محکوم ‌له پس از صدور رای دادگاه، متقاضی توقیف طلب خود از محکوم علیه نزد شخص ثالث است، می‌تواند پس از مطالعه نمونه درخواست مذکور اقدام نماید.

در صورتی که محکوم ‌له پس از صدور رای دادگاه، متقاضی توقیف طلب خود از محکوم علیه نزد شخص ثالث است، می‌تواند پس از مطالعه نمونه درخواست مذکور اقدام نماید.

ریاست محترم اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان.................................

با سلام وتحیت

 احتراماً عطف به پرونده کلاسه .............. مسبوق به رسیدگی در شعبه ............................. به استحضار می رساند نظر به این که حسب اطلاع آقای / خانم ................ محکوم‌عليه يا مشتکی‌عنه پرونده مذکور از آقای یا خانم .................. یا از شرکت / مؤسسه ..............مبلغ .......... ریال طلب دارند و با توجه به رای دادگاه مذکور به شماره ............................. از شعبه ........................... دادگاه عمومی ....................... محکوم عليه به نفع اینجانب ........................... فرزند ............................ محکوم به پرداخت مبلغ ................. ریال گردیده است. لذا از آن مقام محترم استدعا دارد در اجرای مفاد ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مقرر فرمایند به فرد (یا شرکت یا مؤسسه) مزبور ابلاغ فرمائید که از تأدیه بدهی خود به نامبرده خودداری نموده و وجه را به منظور استیفاء طلب اینجانب به آن اجرا پرداخت نمایند. خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمایند.

  

با کمال احترام

امضاء............. تاریخ

ثبت نظر :