2: درخواست صدور اجرائیه

در صورتی که محکوم له پس از قطعی شدن رای خواستار صدور اجرائیه است، می‌تواند پس از مطالعه نمونه درخواست فوق اقدام نماید.

در صورتی که محکوم له پس از قطعی شدن رای خواستار صدور اجرائیه است، می‌تواند پس از مطالعه نمونه درخواست فوق اقدام نماید.

 ریاست محترم شعبه ................ دادگاه عمومی شهرستان

احتراماً عطف به پرونده کلاسه ......................... مسبوق به رسیدگی در آن شعبه محترم به استحضار می رساند که اینجانب ......................... فرزند .......................... خواهان پرونده کلاسه .......................... که از طریق همان دادگاه منجر به صدور دادنامه شماره گردید. و حکم صادره هم در دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده است. ضمن تقدیم نسخه ابلاغ شده حکم شعبه .......................... تجدیدنظر با ملاحظه این که رأی صادره به محکوم علیه (تجدیدنظرخواه) ابلاغ گردیده و مستعد صدور اجرائیه شده است. لذا از آن مقام محترم مطابق قانون اجرای احکام مدنی در جهت اجرای مفاد قانون اجرای احکام مدنی صدور دستور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه را خواستارم. خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمائید.

با کمال احترام

امضاء ............. تاریخ

15 اسفند 1395
اصغر امیر بقایی حق

درخواست صدور اجرائیه پاسخ

ثبت نظر :