قرارداد پیمان اجرای کارهای ساختمانی با نرخ مترمربع زیربنا

در صورتی که موضوع قراراداد پیمانکاری، اجرای کامل عملیات ساختمانی اعم از ابنیه و تاسیسات و حصارکشی و... باشد،  طرفین قرارداد، کارفرما و پیمانکار،  می‌توانند به منظور انعقاد آن از نمونه قرارداد مذکور استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :