درخواست عسر و حرج از طرف محکوم‌ علیه

در صورتی که پس از صدور رأی، محکوم‌علیه تقاضای عسر و حرج از دادگاه داشته باشد، می‌تواند به نمونه درخواست فوق مراجعه نماید.

در صورتی که پس از صدور رأی، محکوم‌علیه تقاضای عسر و حرج از دادگاه داشته باشد، می‌تواند به نمونه درخواست فوق مراجعه نماید.

درخواست عسر و حرج از طرف محكوم عليه (مستاجر )

 رياست محترم شعبه ..................... دادگاه هاي عمومي ................................

با سلام

احتراماً ،در پرونده كلاسه ........................ حكم تخليه عليه اينجانب .......................... صادر و قطعي شده و در حال اجرا است. نظر به اينكه، اينجانب (مثلاً ) كارمند دولت هستم و حقوق ماهيانه ام معادل ..................... ريال است و با اين حقوق قادر به تهيه مسكن مناسب ديگري نيستم. مضافاً به اينكه، متكلف خرج عائله‌اي 9 نفري مي‌باشم، بدين وسيله با تقديم فتوكپي فيش حقوقي و فتوكپي  شناسنامه عائله تحت تكفل خود اعلام عسر و حرج نموده، اعطاي مهلت موسعي را استدعا مي‌كنم.

 با تشكر و تجديد احترام

امضاء و تاريخ

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32