پرونده اخلال در نظم عمومی (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی متهم به اخلال در نظم و آسایش عمومی گردد، با مطالعه  نمونه پرونده فوق می‌تواند اطلاعات جامعی در خصوص نحوه رسیدگی به این اتهام و صدور رأی در مورد این موضوع کسب نماید.

نتیجه:

تأیید رأی دادگاه بدوی (محکومیت به پرداخت جزای نقدی)

موضوعات مرتبط

موضوع اتهام: اخلال در نظم عمومی
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب ، شعبه 101 جزایی جاجرم
شماره پرونده: 8909985861200248
شماره دادنامه: 8909975859900692
قاضی رسیدگی کننده: آقای امانی
نتیجه پرونده: محکومیت به پرداخت جزای نقدی

بند 5 ماده 22 و بند «د» ماده 618 قانون مجازات اسلامی
بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری
تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

موضوع شکوائیه (اخلال در نظم عمومی ـ 24/4/89) 


حسب گزارش اداره راهنمایی رانندگی جاجرم، راننده متخلف به نام آقای حامد ح... با خودرو پراید اقدام به آلودگی صوتی بالا نمودن صدای ضبط خودرو نموده که نامبرده به دادسرا اعزام شده است.


تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم: حامد ح... فرزند علیرضا متولد 1365، شغل پخش دارو، اهل و ساکن تهران، حسب گزارش پلیس راهور متهم هستید به اخلال در نظم عمومی از طریق بلند نمودن صدای ضبط خودرو. از خودتان دفاع نمایید؟


  ـ قبول دارم. اشتباه کردم. تقاضای تخفیف مجازات دارم.


آخرین دفاع خود را بیان نمایید؟


  تقاضای تخفیف مجازات دارم.


قرار دادسرا (قرار مجرمیت )


در این پرونده، آقای حامد ح... فرزند علیرضا متهم است به اخلال درنظم عمومی از طریق بلندنمودن بیش از حد صدای ضبط خودرو که با توجه به: 1- گزارش پلیس راهور 2- اقرار متهم، بزه انتسابی به وی محرز است. قرار مجرمیت وی صادر و اعلام می‌گردد . با قرار صادره موافقت شد و کیفرخواست در تاریخ 89/4/29 صادر شد.


قرار صادره: (کفالت): در تاریخ 89/4/24 قرار کفالت آقای حامد ح... با وجه‌الکفاله مبلغ 20.000.000 ریال صادر و اعلام شد.


رأی دادگاه بدوی


به موجب کیفرخواست شماره 890094 ـ 89/5/3 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب جاجرم، آقای حامدح... فرزند علیرضا متولد 1365 شغل داروپخش، باسواد و مجرد، فاقد سابقه کیفری، اهل و ساکن تهران، متهم است به اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق بلند کردن بیش از حد صدای ضبط خودرو، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، گزارش ضابطین، اقرار متهم در دادسرا و انکار بلاوجهش در دادگاه و سایر قرائن، جرم انتسابی به نامبرده را محرز دانسته و با توجه به وضعیت متهم و نداشتن سابقه کیفری، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته و به استناد بند «د» ماده 618 و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و با تبدیل شلاق به جزای نقدی نسبت به حبس، با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، جریمه نقدی آن را به پرداخت مبلغ 3.000.000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد. (رئیس شعبه 101 جزایی جاجرم، آقای امانی 89/9/1).


روند پرونده در اجرای احکام کیفری


در تاریخ 90/6/22 پرونده به دفتر کل دادسرای عمومی و انقلاب جاجرم جهت اجرای حکم ارسال شد و در تاریخ 90/7/13 اخطاریه‌ای به آقای حامد ح... جهت پرداخت جزای نقدی ابلاغ شد. درتاریخ 90/7/19 مبلغ 3.000.000 ریال به حساب دادگستری واریز و حکم به طور کامل اجرا شد.


  • رأی دادگاه تجدیدنظر  (شماره دادنامه: 900997584400472)


تجدیدنظرخواهی آقای حامد ح... فرزند علیرضا از دادنامه شماره890692 ـ 89/9/1 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی جاجرم، موضوع گزارش کلانتری جاجرم در پرونده کلاسه 890248 متکی به دلیل موجب نقض آن نبوده و خارج از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری است و تجدیدنظرخواهی بر دادنامه ایراد و اشکال قضایی به نظر نمی‌رسد. هرچند که دادگاه محترم بدوی از حیث نحوه تعیین مجازات و تعیین مجموع جزای نقدی برای مجازات‌های حبس و شلاق بدون تفکیک آنها مطابق رویه قضایی اقدام ننموده که مفاد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاه متذکر می‌گردد؛ لیکن از حیث نتیجه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رأی قطعی است. (رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان، ابرهیم قویدل 90/4/27)

طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی، هرکس با هیاهو و جنجال و یا حرکات غیر متعارف و یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد ... به حبس از سه ماه تا  یک سال و تا 74 ضربه  شلاق محکوم می‌گردد. با عنایت به اینکه قانونگذار، در ماده حبس و شلاق را تعیین نموده، قاضی محترم بدوی همچنان که قاضی محترم تجدیدنظر در رأی خود بیان داشته از حیث نحوه تعیین مجازات و تعیین مجموع جزای نقدی برای مجازات‌های حبس و شلاق بدون تفکیک آنهامبلغ 3.000.000 ریال جزای نقدی تعیین نموده که باید در رأی تصریح می‌نمود که مبلغ .... بابت تبدیل حبس به جزای نقدی و مبلغ ... بابت تبدیل شلاق به جزای نقدی و مجموعاً محکوم به ... مبلغ جزای نقدی است و در مجموع پرونده به‌صورت صحیح اجرا شده و نقصی بر آن وارد نمی‌باشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32