اظهارنامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

در صورتی که مستاجر، مورد اجاره را بدون اذن مالک به دیگری واگذار کند، موجر یا مالک می‌تواند با ارسال اظهارنامه فوق تخلیه مورد اجاره را از مستاجر درخواست نماید.

ثبت نظر :