print-icon

اظهارنامه تقسیم ماترک

در صورتی که یکی از ورثه متوفی در صدد تقسیم ترکه باشد، می‌تواند با تسلیم اظهارنامه فوق تقسیم ماترک را به سایر وراث متوفی اعلام نماید. 

ثبت نظر :