پرونده رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی (هیات حل اختلاف مالیاتی)

در صورتی که مودی نسبت به مالیات و عوارض مورد مطالبه اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه رسیدگی به اعتراض مورد نظر خود در هیات حل اختلاف مالیاتی آشنا شود.

نتیجه:

تأیید مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده مورد مطالبه

موضوعات مرتبط

رای هیات حل اختلاف مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان
اداره امور مالیاتی 9909
موضوع: اعتراض به مالیات و عوارض مورد مطالبه

مدیرعامل شرکت ......... به عنوان نماینده شخص حقوقی نسبت به مالیات و عوارض مورد مطالبه، اعتراض خود را به هیات حل اختلاف مالیاتی اداره کل مالیات استان سمنان تقدیم نموده و این هیات با توجه به اظهارات وی و نتیجه رسیگی مجدد توسط مامورین مالیاتی، رای مناسب را صادر کرده است.

رای هیات حل اختلاف مالیاتی


هیات حل اختلاف مالیاتی در موعد مقرر تشکیل گردید. اعضای هیات پس از استماع اظهارات مدیرعامل شرکت و بررسی پرونده مالیاتی و اظهارات مودی در نامه شماره 14508 مورخ 95/6/23 ضمن رسیدگی مجدد با توجه به اینکه ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و محصول بوده و محاسبات مامورین مالیاتی نیز بر همین اساس صورت گرفته است و از طرفی مودی اعتراض دیگری را برای رسیدگی اعلام ننموده فلذا درآمد مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مذکور به مبلغ شش میلیارد و دویست و سی و هشت میلیون و پنجاه و شش هزار و دویست و پنجاه ریال را عینا تأیید می‌نماید.


این رای بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌باشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32