فرم تقاضای صدور اجراییه (چک)

در صورتی که شخصی متقاضی اجرای چک از طریق اداره ثبت است، می‌تواند از نمونه فرم تقاضای صدور اجرائیه چک استفاده نماید.

در صورتی که شخصی متقاضی اجرای چک از طریق اداره ثبت است، می‌تواند از نمونه فرم تقاضای صدور اجرائیه چک استفاده نماید.

چک سندی است که در قوانین و ادبیات حقوقی مورد توجه ویژه قرار گرفته و راه‌های متفاوتی برای مطالبه وجه آن  در صورت امتناع صادرکننده از پرداخت پیش‌بینی شده‌است. یکی از این راهکارها اقدام از طریق اجرای ثبت است. متقاضی می‌تواند وجه چک  را  از طریق دایره اجرایی اداره ثبت مطالبه نماید.

درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت باید به موجب فرم‌های مخصوص این اداره باشد. در این قسمت می‌توانید فایل‌های word و pdf فرم تقاضای صدور اجرائیه چک را دانلود نمایید.

ثبت نظر :