print-icon

پرونده مطالبه عیدی، وجه مرخصی، اضافه کاری و سنوات خدمت کارگر (هیئت تشخیص)

در صورتی که کارگر در صدد مطالبه حقوق مالی خود از جمله عیدی، اضافه‌کاری و سنوات خدمت از کارفرما است، می‌تواند از نمونه پرونده فوق برای آشنایی با روند طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار استفاده نماید.

نتیجه:

صدور رای الزام کارفرما به پرداخت جمعاً مبلغ 5778870 ریال در وجه کارگر به شرح زیر: 1- مبلغ 3570000 ریال بابت سنوات خدمت 2- مبلغ 1224000 ریال بابت وجه مرخصی 3- مبلغ 150000 ریال بابت وجه بن کارگری 4- مبلغ 640035 ریال بابت عیدی سال 82 به مدت کارکرد 5- مبلغ 194835 ریال بابت مطالبات اضافه‌کاری

موضوعات مرتبط

ماده 2، 3 ، 71، 59 و تبصره ماده 158 قانون کار
مصوبات شورای عالی کار و تصویب‌نامه مورخ 70/12/6 مجلس شورای اسلامی

در اجرای ماده 158 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به موجب دعوت‌نامه شماره ................... مورخ ...................... اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران جلسه هیأت تشخیص به‌ منظور رسیدگی به پرونده ....................... به طرفیت شکایت ........... در ساعت ............ روز .......... مورخ ............................ با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل گردید.


شاکی در جلسه حاضر و اظهار می‌دارند که کلیه مطالب جلسه مورخ ........................... را تماماً تأیید و اضافه می‌کنم که عیدی سال 82 را طلب دارم بن کارگری از سال 81 طلب دارم، مرخصی نرفته‌ام، اضافه‌کاری به مدت 50 ساعت طلب دارم. سنوات نگرفته‌ام. بن کارگری از سال 80 طلب دارم. درصد اضافه‌کاری منظور نشده، ساعت کار 9 ساعت کارکرده‌ام به‌جای 7/35 ساعت در روز.


خلاصه اظهارات خوانده آقای ................ به‌عنوان نماینده حقوقی این شرکت معرفی‌نامه در پرونده موجود می‌باشد. البته اظهار می‌د‌ارند که شاکی از 80/7/1 تا 82/3/31 سابقه کار دارد اضافه‌کاری به مدت 15 ساعت طلب دارند. سنوات نگرفته‌اند. مرخصی هرسال 9 روز ذخیره طلب دارند. عیدی سال 81 پرداخت شده و سال 82 را طلب دارند. بن کارگری را از سال 81 و 82 طلب دارد دستمزدش در سال 82 روزانه 68000 ریال بوده است که بدین‌وسیله سابقه و دستمزد در جلسه مورخ 82/6/8 گفته شده بود اصلاح می‌شود.

رأی هیئت تشخیص


در خصوص رسیدگی به دادخواست شماره 58058 مورخ 82/4/9 به طرفیت شرکت ....................... به شرح شکواییه تقدیمی هیأت تشخیص پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی فی‌مابین موضوع ماده 2 و 3 قانون کار و احراز سابقه کار شاکی به مدت 1 سال و 9 ماه و آخرین دستمزد روزانه 68000 ریال و قطع رابطه کاری تاریخ 82/3/31 از سوی خوانده به استناد تبصره ماده 158 و مواد 71 و 59 قانون کار و مصوبات شورای عالی کار و تصویب‌نامه مورخ 70/12/6 مجلس شورای اسلامی سرانجام کارفرمای موصوف را مکلف می‌نماید جمعاً مبلغ 5778870 ریال (پنج میلیون و هفتصد و هفتاد و هشت هزار و هشتصد و هفتاد ریال) به شرح زیر در وجه کارگر یادشده پرداخت و با او تسویه‌حساب نماید.


1- مبلغ 3570000 ریال بابت سنوات خدمت


2- مبلغ 1224000 ریال بابت وجه مرخصی


3- مبلغ 150000 ریال بابت وجه بن کارگری


4- مبلغ 640035 ریال بابت عیدی سال 82 به مدت کارکرد


5- مبلغ 194835 ریال بابت مطالبات اضافه‌کاری در رأی فوق با استناد به مواد 158 و 159 قانون کار صادر گردید.