پرونده حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهروموم اسناد و اموال شرکت

در صورتی که شرکت تجاری توانایی پرداخت مطالبات و ایفای تعهدات خود را نداشته باشد، متضرر می‌تواند از طریق نمونه پرونده فوق با فرایند توقیف شرکت و مهروموم اموال و اسناد آن آشنا گردد.

نتیجه:

صدور حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهروموم اسناد و اموال شرکت

موضوعات مرتبط

دادرس شعبه 65 محاکم حقوقی دو تهران

مواد 412 و 415 و 416 و 433 قانون تجارت

خواهان با استناد به 10 برگ سفته که به علت عدم تأدیه در سررسیدهای مقرر واخواست گردید، تقاضای توقیف شرکت مزبور را دارد. ضمن اینکه شرکت خوانده با ادعای قبول مستندات خواهان مدعی شده که قادر به پرداخت مطالبات خواهان و سایر طلبکاران نمی‌باشد. لذا با توجه به مواد 413 و 433 قانون تجارت صدور حکم مبنی بر توقیف شرکت خوانده و مهروموم اموال آن را درخواست می‌نماید.   

در خصوص دعوای شرکت ............. به طرفیت شرکت ................ به خواسته صدور حکم توقیف شرکت مزبور نظر به اینکه دعوای خواهان مستند به 10 برگ سفته به تاریخ‌های ................. لغایت ................ جمعا به مبلغ ....................... ریال می‌باشد که خصوصاً به علت عدم تأدیه در سررسیدهای مقرر واخواست گردید و نظر به اینکه شرکت خوانده به‌ موجب نامه شماره ........ مورخ .............. به شرکت خواهان و نیز لوایح شماره  ............... و ............... ضمن ادعای به صحت و اصالت مستندات و قبول طلب خواهان به مبلغ ................ ریال مدعی شده که به علت عدم وصول مطالبات و مشکلات قادر به پرداخت مطالبات خواهان و سایر طلبکاران نمی‌باشد و نظر به اینکه مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تأدیه دیون و تعهداتی که بر عهده دارد و این معنی به شرح فوق مدلل و محقق است و نظر به اینکه وکیل خواهان ادعای شرکت خوانده را دایر به پرداخت قسمتی از خواسته قبول و اعلام داشته که سفته‌های ردیف 1 تا 2 و قسمتی از سفته ردیف 4 که جمعا معادل مابه‌التفاوت دو مبلغ است مورد مطالبه و ادعا نمی‌باشد. علی‌هذا مستندا به مواد 412 و 415 و 416 و 433 قانون تجارت حکم توقیف شرکت خوانده از تاریخ ................. (که تاریخ واخواست اولین سفته است) و نیز دستور مهروموم اموال و اسناد شرکت مزبور را صادر و اعلام می‌دارد. دفتر رونوشت حکم به‌منظور اجرای تکالیف قانونی مقرر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی به اداره تصفیه و ثبت شرکت‌ها نیز ابلاغ می‌شود.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32