print-icon

پرونده اعتراض به اداره ثبت (هیأت نظارت)

در صورتی که یکی از طرفین دعوای ثبتی، درخصوص موضوع مورد اختلاف اعتراضی نسبت به تصمیم اداره ثبت داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه اعتراض به این نظر و رسیدگی در هیأت نظارت آشنا گردد.

نتیجه:

نقض تصمیم اداره ثبت

موضوعات مرتبط

رأی شماره 8-83- 1383/2/20
پرونده کلاسه 18/1014/ ه - 10/128/ 1382 هیأت نظارت
محل تشکیل جلسه: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان
تاریخ تشکیل جلسه: روز یکشنبه مورخ 1383/2/30

بند 8 ماده 25 قانون ثبت
ماده 3 طرح قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی
ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی

اداره ثبت اسناد و املاک بیجار طی نامه شماره 95/13/16236-82/10/23 با ارسال پرونده کلاسه 95-9413 و ضمائم آن اعلام نموده پرونده مرقوم در اجرای مفاد ماده 22 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ارسال آقای سعید ج طی تقاضانامه صدور اجراییه چک مورخ 82/7/29  با ارائه یک فقره چک بانکی ظهرنویسی شده به شماره 281/621905 - 81/7/8 عهده بانک رفاه کارگران شهرستان بیجار و گواهی‌نامه عدم پرداخت شماره 456087 – 82/7/11 بانک مرقوم و تصاویر مصدق آنها خواستار صدور اجراییه علیه صادرکننده چک آقای غلامرضا گردیده که پرونده تحت کلاسه 95 -9413 تشکیل و اجراییه صادر و اوراق اجراییه در تاریخ 82/8/8 به بدهکار ابلاغ واقعی گردیده، سپس به موجب اخطاریه شماره 12314-82/8/10 نحوه وصول و استیفاء طلب از بستانکار خواسته شده، نام‌برده طی تقاضای مورخ 82/10/17 وارده به شماره 12803 – 82/10/17 جهت استیفای طلب خود تقاضای توقیف و بازداشت حساب بانکی شماره 2245 بانک ملی شعبه مرکزی بیجار متعلق به بدهکار را نموده است. علیهذا با عنایت به اینکه حساب بانکی مزبور مربوط به حساب درآمد دفترخانه (اعم از حق‌التحریر، حق‌الزحمه کارکنان دفترخانه، سهم کانون) به سردفتری بدهکار پرونده آقای غلامرضا می‌باشد و نظر به اینکه حساب فوق تنها متعلق به درآمد مطلق شخص بدهکار نمی‌باشد بلکه حقوق و مزایای کارکنان شاغل دفترخانه، دفتریار دفترخانه و ... از حساب مذکور تأمین و برداشت می‌شود این اداره قرار عدم توقیف و بازداشت آن را صادر و طی اخطاریه شماره 13039 – 82/8/20 مراتب به بستانکار ابلاغ، نامبرده طی لایحه مورخه ۸۲/۹/۱۰ وارده به شماره ۳۹۸۰ - ۸۲/۹/۱۱ به تصمیم اداره ثبت بیجار اعتراض نموده و در این خصوص گردش‌کار پرونده شماره ۱۴۳۸۸ - ۸۲/۹/۱۹ تهیه و منجر به صدور نظریه رئیس ثبت به شرح بین الهلالین (با توجه به گردش‌کار پرونده نظر به اینکه طلبکار جهت استیفای طلب خود درخواست بازداشت شماره حساب بانکی به شماره ۲۲۵۴ متعلق به آقای غلامرضا سردفتر اسناد رسمی شماره یک بیجار را نموده و از طرفی شماره حساب مربوطه شامل حق‌التحریر و حق‌السهم کانون سردفتران و دفتریاران و حقوق و مزایای دفتریار و کارکنان دفترخانه بوده، لذا بازداشت شماره حساب بانکی فوق‌الذکر وجاهت قانونی نداشته و روند عملیات اجرائی صحیحاً انجام یافته است. این نظریه مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض می‌باشد) گردیده است. معهذا نظریه رئیس ثبت در تاریخ های ۸۲/۹/۲۴ و ۸۲/۹/۲۵ به طرفین پرونده ابلاغ واقعی گردیده که بستانکار پرونده در مهلت قانونی به نظریه مرقوم طی لایحه مورخ ۸۴/۱۰/۲ وارده به شماره ۱۵۰۳۰ - ۸۲/۱۰/۲ اعتراض نموده که موضوع در اجرای مفاد مادتین ۲۲۹ و ۲۳۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی جهت طرح و اتخاذ تصمیم به هیأت محترم نظارت استان کردستان ایفاد می‌گردد. هیأت با بررسی سوابق و ضمائم آن پس از تبادل نظر به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

نظریه آقای رئیس ثبت اشکال دارد زیرا درست است که بخشی از موجودی حساب یادشده که به دستور سازمان ثبت اسناد و املاک افتتاح گردیده متعلق حق اشخاص دیگر است، اما بخشی از آن هم مال سردفتر است و بازداشت این بخش هیچ اشکالی ندارد. با توجه به این که برابر ماده ۳ طرح قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی، 15٪ حق‌التحریر به کارکنان دفترخانه تعلق می‌گیرد و برابر ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، ٪۱۰ آن درآمد باید به حساب کانون سردفتران واریز شود و 15٪  درآمد متعلق به دفتریار اول می‌باشد، بنابراین نظریه آقای رئیس ثبت تنها چهل درصد از حق‌التحریری را که به آن حساب واریز می‌شود در بر می‌گیرد و بازداشت 60٪  بقیه صحیح است. به همین جهت نظریه معترض‌عنها نقض و مقرر می‌دارد براساس این رأی، کلیه وجوهی که به حساب مذکور واریز می‌شود بازداشت شود و پس از وضع چهل درصد یاد شده، از محل بقیه، حق بستانکار استیفاء شود. این رأی که به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت صادر شده قطعی است».