پرونده تخلیه مورد اجاره

در صورتی که خواهان (موجر) تقاضای تخلیه ملک تجاری مورد اجاره را دارد، می‌تواند از نمونه پرونده فوق برای آشنایی با نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به روابط استیجاری استفاده نماید.

نتیجه:

حکم به تخلیه در خصوص دعوای خواهان نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم حکم به رد دعوا درخصوص دعوای خواهان نسبت به سایر خواندگان

رأی دادگاه بدوی / تخلیه / مطالبه منافع به نسبت سهم الارث
تاریخ رسیدگی: 86/12/21
پرونده کلاسه: 112/119/84
شماره دادنامه: 16
مرجع رسیدگی: شعبه .... دادگاه حقوقی تهران
خواهان: سید جلال و سید جمال با وکالت .... و ....
خوانده: 1- صدیقه 2- علی 3- اقدس، با وکالت ....
خواسته: تخليه

ماده 19 و 28 و 27 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶

خواسته خواهان‌ها بدین ترتیب است که به موجب اجاره‌نامه‌های شماره ۴۷۶۹۷ - ۴۷/۱/۳۱ و 51/12/14 شش دانگ یک مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ... بخش .... برای مدت یک سال از طرف مالک قبلی به شخصی به نام محمد به اجاره واگذار گردیده و با فوت مستأجر همسر وی صدیقه طبق رسید دریافت اجاره بهاء مورخ ۷۵/۷/۱۷ محل را به اشخاص دیگری که نام آنان معلوم نیست به اجاره واگذار نموده و متعاقب آن در تاریخ ۸۲/۴/۱ به شخص دیگری به نام محمد به اجاره واگذار کرده است طبق پرونده کلاسه ۵۹۳/۱۲۲/۸۲ در شعبه ۱۲۲ در اجرای تأمین دلیل مشخص شده که طبق اجاره‌نامه عادی مورخ ۸۲/۴/۱ به محمد واگذار شده است. با توجه به اینکه اسامی ورثه باید طبق حکم حصر ورثه تعیین شود و حکم حصر ورثه در دسترس نبود ناچاراً استشهادیه محلی تنظیم و شهود اسامی ورثه را تأیید کرده‌اند لذا تقاضای صدور حکم دائر بر تخلیه و محکومیت ورثه به پرداخت اجاره از تاریخ ۸۲/۶/۱ تا زمان صدور حکم تخلیه محل از قرار ماهیانه مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال دارند وکیل خواندگان اظهار می‌دارد حسب گواهی انحصار وراثت آقای محمد (مستأجر) در سال ۵۶ فوت نموده وراث حین‌الفوت نامبرده به شرح گواهی صادره مشخص گردیده‌اند و از آنجا که حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی قهراً به همه وراث منتقل می‌شود لذا واگذاری منافع مورد اجاره توسط احد از وراث به غیر (مادر) آن هم بدون اطلاع و اذن سایر وراث موید انتقال از سهمی خود می‌باشد. سایر وراث هیچ اطلاعی از اجاره نامه تنظیمی نداشته‌اند خواهان‌ها هم هیچ‌گونه مدارکی دال بر اذن مادر از طرف سایر وراث به دادگاه ارائه نداده‌اند.

 در خصوصی دعوی ۱- سید جلال ۲- سید جمال هر دو با وکالت بعدی .... و .... (از سوی موکلین عزل گردید) علیه ۱- صدیقه ۲- علی ۳- اقدس به خواسته صدور حکم تخلیه ملخص خواسته خواهان‌ها بدین ترتیب است که به موجب اجاره‌نامه‌های شماره ۴۷۶۹۷ - ۴۷/۱/۳۱ و 51/12/14 شش دانگ یک مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ... بخش.... برای مدت یک سال از طرف مالک قبلی به شخصی به نام محمد به اجاره واگذار گردیده و با فوت مستأجر همسر وی صدیقه طبق رسید دریافت اجاره بهاء مورخ ۷۵/۷/۱۷ محل را به اشخاص دیگری که نام آنان معلوم نیست به اجاره واگذار نموده و متعاقب آن در تاریخ ۸۲/۴/۱ به شخص دیگری به نام محمد به اجاره واگذار کرده است طبق پرونده کلاسه ۵۹۳/۱۲۲/۸۲ در شعبه ۱۲۲ در اجرای تأمین دلیل مشخص شده که طبق اجاره‌نامه عادی مورخ ۸۲/۴/۱ به محمد واگذار شده است اجاره‌نامه در پرونده تأمین دلیل موجود است. با توجه به اینکه اسامی ورثه باید طبق حکم حصر ورثه تعیین شود و حکم حصر ورثه در دسترس نبود ناچاراً استشهادیه محلی تنظیم و شهود اسامی ورثه را تأیید کرده‌اند لذا تقاضای صدور حکم دائر بر تخلیه و محکومیت ورثه به پرداخت اجاره از تاریخ ۸۲/۶/۱ تا زمان صدور حکم تخلیه محل از قرار ماهیانه مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال دارم وکیل خواندگان اظهار می‌دارد حسب گواهی انحصار وراثت آقای محمد (مستأجر) در سال ۵۶ فوت نموده وراث حین‌الفوت نامبرده به شرح گواهی صادره مشخص گردیده‌اند و از آنجا که حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی قهراً به همه وراث منتقل می‌شود لذا واگذاری منافع مورد اجاره توسط احد از وراث به‌غیر (مادر) آن هم بدون اطلاع و اذن سایر وراث موید انتقال از سهمی خود می‌باشد سایر وراث هیچ اطلاعی از اجاره‌نامه تنظیمی نداشته‌اند خواهان‌ها هم هیچ‌گونه مدارکی دال بر اذن مادر از طرف سایر وراث به دادگاه ارائه نداده‌اند نظر به اینکه منافع مورد اجاره بدون اطلاع سایر وراث به اجاره واگذار شده بود به محض اطلاع نسبت به خلع ید مستأجر از منافع مورد اجاره اقدام و رأساً استفاده آن را در اخیتار گرفته‌اند وفق اجاره‌نامه از سال ۱۳۴۷ مغازه در ید استیجاری خواندگان بوده و مال‌الاجاره نیز تماماً از طرف مستأجرین پرداخت شده و موجر هم نسبت به دریافت آن اقدام می‌کرده است لذا ادعای اینکه بعد از فوت مرحوم .... در سال ۵۶ منافع مورد اجاره به دیگری واگذاری شده است صحت نداشته و مستند به دلایل قابل قبولی نیست و ارائه رسید دریافت اجاره‌بها در تاریخ ۷۵/۷/۱۷ توسط خانم صدیقه قطار آغاجی و انتساب نامبرده واقعیت ندارد و کذب محض است شهود خواهان‌ها در دادگاه حاضر جملگی حضور مستأجر جدید در مغازه متنازع فیه را گواهی نموده لیکن اظهار می‌دارند از اینکه وراث مرحوم.... قرارداد با مستأجر دارند بی‌اطلاع هستیم وراث مرحوم.... (مستأجر) اظهار می‌دارند که حاضریم قسم بخوریم که هیچ اطلاعی از اینکه مادرمان مغازه را به شخص دیگری واگذار کرده باشد نداشتیم. وکیل خواندگان بیان می‌دارد اگر اقای علی.... ذیل قرارداد را امضاء کرده باشد به عنوان شاهد تلقی گردیده و دلیل بر اینکه نسبت به سهم خود به عنوان مستأجر اول اجاره‌نامه را تنفیذ نماید وجود ندارد اما با موافقت سایر وراث چنانچه خواهان نسبت به پرداخت کلیه حقوق آنها اعم از حق سرقفلی و کسب یا تجارت یا پیشه اقدام نمایند مورد اجاره تخلیه و تحویل می‌گردد. دادگاه از توجه به مراتب معنونه و محتویات پرونده و اظهارات طرفین احراز می‌گردد که احدی از خواندگان به نام خانم صدیقه به عنوان احدی از ورثه مرحوم محمد اقدام به اجاره و واگذاری مغازه متنازع فیه به غیر نموده است و احدی دیگر از خواندگان به نام آقای علی .... نیز به عنوان شاهد ذیل قرارداد اجاره به شخص ثالث را امضاء نموده است لذا انتقال مورد اجاره توسط خوانده دریف اول و با اطلاع خوانده ردیف دوم محرز و مسلم است ولی دلیلی در جهت اثبات این موضوع که انتقال به غیر توسط سایر خواندگان و یا با عدم و اطلاع آنان انجام گرفته است ملاحظه نمی‌گردد و وکیل خواهان دلیلی بر اثبات انتقال منافع مغازه به شخص ثالث توسط کلیه خواندگان ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم وارد و ثابت دانسته مستنداً به ماده ۱۹ و ۲۸ و ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ حکم به تخلیه خواندگان ردیف اول و دوم نسبت به سهم‌الارث آنان از منافع مغازه در قبال دریافت نیمی از میزان حق کسب و پیشه ملک موصوف تعیین شده توسط هیأت پنج نفره کارشناسان به مبلغ کل ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به نسبت سهم‌الارث آنان از منافع مغازه صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص دعوای خواهان نسبت به سایر خواندگان با توجه به مراتب معنونه و فقد دلائل اثباتی و همچنین در خصوص ادعای خواهان مبنی بر پرداخت اجور معوقه با توجه به پرداخت اجور به استثناء قبوض ارائه شده حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان... می‌باشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32