print-iconpdf-icon

فرم دادخواست اعتراض مودی مالیاتی

در صورتی که مودی مالیاتی نسبت به تصمیمات اداره امور مالیاتی درخصوص تشخیص و مطالبه مالیات یا عوارض ارزش‌افزوده اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با تکمیل فرم اعتراض مودی، از اداره مذکور درخواست رسیدگی مجدد نماید.

در صورتی که مودی مالیاتی نسبت به تصمیمات اداره امور مالیاتی درخصوص تشخیص و مطالبه مالیات یا عوارض ارزش‌افزوده اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با تکمیل فرم اعتراض مودی، از اداره مذکور درخواست رسیدگی مجدد نماید.

در مواردی که مودی نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و عوارضی که به وی ابلاغ شده، اعتراضی داشته باشد بایستی با مراجعه به اداره امور مالیاتی و به صورت کتبی رسیدگی مجدد را تقاضا نماید. اعتراض مودی باید روی فرم خاصی که به همین منظور تهیه شده است تنظیم شود. در این فرم خواسته و اعتراض مودی به صورت دقیق و مشروح بیان می‌شود. فرم اعتراض مودی باید توسط مودی یا وکیل یا نماینده قانونی وی تنظیم گردیده و درقبال اخذ رسید به اداره امور مالیاتی تسلیم شود. مودیان همچنین بایستی رونوشت یا تصویری از مدارک و مستندات خود را به پیوست فرم اعتراض ارائه دهند. هیأت حل اختلاف مالیاتی در مدت سی روز نسبت به اعتراض مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

می‌توانید فایل word و pdf  نمونه فرم اعتراض مودی را از این قسمت دانلود کنید.

ثبت نظر :