print-iconpdf-icon

فرم تحقیق از شاکی

در صورتی که شخصی  اقدام به طرح شکایت کرده است، برای ادای توضیحات خود به دفتر دادسرا مراجعه کرده و اظهاراتش در فرم مخصوص تحقیق از شاکی نوشته می‌شود.

در صورتی که شخصی  اقدام به طرح شکایت کرده است، برای ادای توضیحات خود به دفتر دادسرا مراجعه کرده و اظهاراتش در فرم مخصوص تحقیق از شاکی نوشته می‌شود.

در مواردی که شخصی به عنوان شاکی اقدام به طرح شکایت نموده است، نخستین اقدام، تحقیق از او و شنیدن توضیحات و اظهارات وی برای آگاهی از عمل مجرمانه‌ای است که به متهم نسبت داده می‌شود. معمولا شاکی پس از تقدیم شکایت خود و ثبت آن در دفتر دادسرا، شخصا آن را نزد بازپرس یا دادیاری که رسیدگی به او ارجاع شده می‌آورد، در نتیجه بازپرس یا دادیار توضیحات او را شنیده و در صورت‌مجلس بازجویی بر روی فرم تحقیق از شاکی نوشته شده و به امضای او می‌رسد.

می‌توانید فایل pdf نمونه فرم تحقیق از شاکی را از این قسمت دانلود کنید.

ثبت نظر :