print-iconpdf-icon

فرم تحقیق از متهم

در صورتی که دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، پس از احضار متهم اظهارات او بر روی فرم‌های مخصوص تحقیق از متهم نوشته می‌شود.

در صورتی که دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، پس از احضار متهم اظهارات او بر روی فرم‌های مخصوص تحقیق از متهم نوشته می‌شود.

یکی از مهم‌ترین مراحل انجام تحقیقات مقدماتی، تحقیق از متهم است. یعنی فردی که در پناه اصل برائت قرار دارد و حقوق او در برابر مقام تعقیب و مقام تحقیق باید از تعرض مصون بماند. به همین دلیل در قانون ضوابطی برای تحقیق از متهم و همچنین مقدمات آن، اعم از احضار یا جلب وی برای قرار گرفتن او در اختیار مرجع تحقیق پیش‌بینی شده است. اظهارات متهم بر روی فرم‌های مخصوص بازجویی نوشته می‌شود.

فایل pdf  نمونه فرم تحقیق از متهم را می‌توانید از این قسمت دانلود کنید.

ثبت نظر :