print-iconpdf-icon

فرم تحقیق از گواه

در صورتی که شاکی برای اثبات شکایت خود به شهادت کسی استناد نماید، و نیز در صورتی که مرجع تحقیق تشخیص دهد یا متهم درخواست کند، از شاهد تحقیق به عمل می‌آید. اظهارات وی در فرم مخصوص تحقیق از گواه نوشته می‌شود.

در صورتی که شاکی برای اثبات شکایت خود به شهادت کسی استناد نماید، و نیز در صورتی که مرجع تحقیق تشخیص دهد یا متهم درخواست کند، از شاهد تحقیق به عمل می‌آید. اظهارات وی در فرم مخصوص تحقیق از گواه نوشته می‌شود.

ممکن است شاکی برای اثبات شکایت خود به شهادت کسی که شاهد وقوع جرم بوده استناد نماید. در این صورت، و نیز در صورتی که مرجع تحقیق رأسا تشخیص دهد و یا متهم درخواست کند، باید از شاهد نیز تحقیق به عمل آید. شرط استماع شهادت شاهد حضور او و شرط حضور وی نیز ارسال احضاریه برای اوست. چنانچه شاهد احضار گردد و با وجود ابلاغ احضاریه و بدون عذر موجه حاضر نشود، مجددا احضار می‌گردد و درصورتی که با وجود احضاریه دوم همچنان بدون عذر موجهی حضور نیابد، به دستور مرجع احضارکننده جلب می‌شود. ادای شهادت الزامی نیست، و جلب شاهد به دلیل بی‌توجهی او به دستور مرجع قضایی است که نه نزد وی حضور یافته و نه عذر موجه خود را اعلام کرده است. بنابراین شاهد می‌تواند پس از حضور و یا حتی درصورت جلب و انتقال به دادسرا از ادای شهادت خودداری ورزد. در این صورت و درصورت ادای شهادت، وی باید بلافاصله آزاد گردد. اظهارات شاهد بر روی فرم‌های مخصوص تحقیق از گواه نوشته می‌شود.

می‌توانید فایل pdf  نمونه فرم تحقیق از گواه را از این قسمت دانلود نمایید.

ثبت نظر :