شکواییه تحصیل مال از طریق نامشروع

در صورتی که شخصی مال غیر را به طریق نامشروع تحصیل کند، متضرر می‌تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق از او شکایت نماید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :