print-icon

دادخواست تامین خواسته مهریه

در صورتی که زوجه متقاضی صدور قرار تامین خواسته نسبت به وصول مهریه خود است، می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست مذکور اقدام نماید.

تامین خواسته

 

 

1 - تامین خواسته با جمع شرایطی در پرونده های حقوقی و کیفری قابل طرح می باشد که در این مطلب به بررسی این عنوان در پرونده های حقوقی پرداخته می شود .

2 - بر اساس قوانین هنگامی که خواهان اقدام به اقامه دعوا می کند می تواند جهت حفظ خواسته خود اقدام به طرح تامین خواسته نیز بنماید ، تامین در قانون آیین دادرسی مدنی به معنای توقیف اموال است و این به آن معنا است که خواهان با این کار میتواند موضوع خواسته خود را از نقل و انتقال یا مخفی شدن حفظ نماید . در واقع این کار برای حفظ و حراست خواسته انجام می شود .

برای مثال چنانچه زوجه دادخواست مطالبه مهریه دهد می تواند در کنار آن تقاضای صدور قرار تامین خواسته نیز بنماید .

3 - خواهان می تواند  :

الف - قبل از طرح دادخواست راجع به اصل دعوا اقدام به طرح تامین خواسته نماید و نیز میتواند ب -  در ضمن تقدیم دادخواست یا ج - در حین رسیدگی به دعوا این درخواست را مطرح نماید .

4 - اگر قبل از طرح دعوا این کار را انجام دهد باید تا 10 روز نسبت به اصل دعوا دادخواست خود را مطرح نماید وگرنه پس از آن با درخواست خوانده دادگاه قرار تامین را لغو می نماید .

خواهان در اینجا اعم است از خواهان مرحله بدوی ، واخواهی و تجدیدنظر ، همچنین وارد ثالث نیز خواهان محسوب می شود .

5 - چنانچه خواهان دعوای اضافی طرح کند نیز می تواند درخواست تامین بدهد . خواهان دعوای تقابل نیز این حق را دارد .

6 - خوانده نیز می تواند در 2 مورد تقاضای تامین کند : الف - هزینه دادرسی ، ب - حق الوکاله . البته این اصل استثنائاتی نیز دارد : دعاوی که مستند آن چک ، سفته و برات باشد و دعاوی مستند به اسناد رسمی باشد و دعاوی علیه متوقف .

7 - چنانچه خوانده در این دو مورد تقاضای تامین کند و خواهان آن را نپردازد خوانده می تواند از دادگاه تقاضای رد دادخواست خواهان را بنماید و دادگاه مکلف به اجرای آن است . لازم به ذکر است این قرار با توجه به مقررات مربوط می تواند قابل تجدیدنظر ،؛ فرجام و اعتراض ثالث باشد .

8 - مرجع رسیدگی به درخواست ، اگر قبل از طرح راجع به اصل دعوا باشد مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد . پس اگر دعوا تا 20 میلیون ریال باشد شورای حل اختلاف و اگر بالای آن باشد دادگاه می باشد .

 اگر درخواست ضمن دعوا مطرح شود نیز همین قائده را دارد .

 اگر حین رسیدگی مطرح شود همان مرجعی است که به دعوا رسیدگی می کند .

9 - اگر خواهان بعد از صدور حکم قابل تجدیدنظر درخواست تامین بدهد چنانچه از حکم تجدیدنظر خواهی نشده باشد دادگاه بدوی صالح به رسیدگی می باشد و اگر تجدیدنظر خواهی شده باشد دادگاه تجدیدنظر مرجع رسیدگی می باشد .

10 - بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که ماده نام برده محکوم له می تواند تا پیش از اجرای حکم درخواست تامین نماید.

خواهان در چند مورد می تواند درخواست تامین بدهد :

الف - دلیل دعوا مستند به سند رسمی باشد .

ب - خواسته خواهان در معرض تضییع یا تفریط باشد .

ج - در مورد اوراق تجاری واخواست شده که قانون آن را پذیرفته باشد .

د - خواهان خسارتی را که ممکن است به خوانده وارد شود به صورت نقدی در صندوق دادگستری بپردازد .

11- در مورد برات ، سفته و چک  برای اینکه بتوان از این مزیت استفاده کرد و بدون پرداخت خسارت احتمالی تامین خواسته را مطرح کرد،  باید طبق مواعدی که در قانون تجارت نسبت به آن اشاره شده اقدام به واخواست نمود تا بعد بتوان از این امتیاز استفاده کرد .

در تو ضیح باید گفت در مورد برات و سفته بر اساس قانون تجارت از تاریخ وعده این اوراق ظرف 10 روز باید نسبت به آنها اعتراض عدم تادیه بعمل آورد .

این مدت در چک 15 روز اگر در همان محل و 45 روز اگر در شهر دیگری باشد است و شکل اعتراض همان گواهی عدم پرداخت صادره از بانک است .

در این خصوص می توان به  رای وحدت رویه به شماره 536 مورخ 10/7/ 1369 اشاره کرد .

12 - درخواست کننده اگر قبل از طرح دادخواست راجع به اصل دعوا یا همزمان با آن درخواست تامین دهد باید به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کرده و مدارک خود را تحویل دهد . اما اگر حین رسیدگی به اصل دعوا درخواست بدهد نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات قضایی ندارد و به همان مرجع رسیدگی کننده باید درخواست خود را ارائه دهد .

13 - میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن مقدار خواسته با نظر دادگاه تعیین می شود .

14 - در صورت طرح تامین دادگاه بدون اخطار به طرف به درخواست رسیدگی کرده و قرار را صادر یا رد می کند .

15 – قرار به خوانده ابلاغ می شود و وی می تواند طی 10 روز به این قرار اعتراض نماید .

حتی ممکن است چنانچه موضوع ضرورت داشته باشد قرار ابتدا اجراء و پس از آن ابلاغ شود .

16 – اگر خواسته عین معین باشد دادگاه آن را توقیف می کند اما اگر عین معین نباشد یا عین معین بوده اما در دسترس نباشد از سایر اموال خوانده توقیف می شود .

17 - اگر مال توقیفی منجر به فروش شود مستثنیات دین لحاظ می شود اما اگر همان مال به تصرف خوانده درآید مستثنیات دین اعمال نمی شود .

18 - چنانچه راجع به اصل دعوا حکم علیه خواهان صادر شود خوانده می تواند بابت خساراتی که از اجرای تامین به وی وارد شده است مطالبه خسارت نماید . مهلت مطالبه خسارت 20 روز از قطعی شدن حکم می باشد .

19 - قرار قبول یا رد تامین خواسته قابل واخواهی ، تجدیدنظرخواهی ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی  نیست اما می تواند قابل اعتراض ثالث باشد ، همچنین طرف مقابل در صورت صدور قرار می تواند ظرف 10 روز نسبت به آن اعتراض نماید .

کاربر گرامی برای راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

 

 

ثبت نظر :