دادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه

در صورتی که یکی از سهامداران شرکت تجاری تقاضای ابطال افزایش سرمایه را دارد، می‌تواند به نمونه دادخواست مذکور مراجعه نماید.

ثبت نظر :