دادخواست دستور فروش ملک مشاع

در صورتی که شرکای ملک مشاع غیر قابل افراز، متقاضی فروش ملک هستند می‌توانند از نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع استفاده نمایند.

12 دی 1396
احمدرضا رهبر عالم

دادخواست دستور فروش ملک مشاع پاسخ

28 آبان 1395
حسین قطبی

پاسخ

ثبت نظر :

controller:documents|action:view|layout:documents|panel:front|widget: