1: دادخواست اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول)

در صورتی که شخصی ملکی را به صورت قانونی خریداری نموده اما دیگری با انجام معامله فضولی اقدام به انتقال ملک کرده است، می‌تواند از نمونه دادخواست فوق جهت اثبات مالکیت خود و ابطال معامله فضولی استفاده نماید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32