دادخواست رفع اثر از نامه شهرداری و تبعیت از مفاد پروانه ساختمانی (دیوان عدالت اداری)

در صورتی که شخصی نسبت به تصمیم صادره از سوی شهرداری اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق جهت اقدام برای رفع اثر از تصمیم مذکور در دیوان عدالت اداری استفاده نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :