شکواییه عضوگیری شرکتهای هرمی

در صورتی که موسسان شرکت‌های هرمی با اغوای افراد اقدام به عضوگیری برای شرکت نموده و از ایشان حق عضویت دریافت نموده باشند، فرد متضرر می‌تواند از نمونه شکواییه فوق برای شکایت از عضوگیری شرکت‌های هرمی استفاده نماید.

ثبت نظر :