پرونده دریافت اضافه علاوه بر تعرفه (سازمان تعزیرات حکومتی)

در صورتی که می‌خواهید از روند رسیدگی و صدور رأی سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده دریافت اضافه علاوه بر تعرفه آگاهی یابید، می‌توانید به نمونه پرونده فوق مراجعه نمایید.

نتیجه:

تایید دادنامه بدوی مبنی بر برائت متهم

موضوعات مرتبط

نوع اتهام: دریافت اضافه علاوه بر تعرفه
کلاسه پرونده: 50004379311
تاریخ صدور: 93/8/29
مرجع اعلام گزارش: کمیسیون ماده 11
مرجع رسیدگی بدوی: شعبه یازدهم ویژه رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی، دارویی و درمانی تعزیرات حکومتی تبریز
مرجع رسیدگی تجدیدنظر: شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی
نتیجه پرونده: تایید دادنامه بدوی مبنی بر برائت متهم

به اصل 37 قانون اساسی
ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

به تاریخ 93/8/29 در وقت فوق‌العاده شعبه 11 ویژه بهداشت به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل پرونده امر تحت نظر است. به حکایت گزارش سازمان نظام پزشکی تبریز، دکتر ا.م علی رغم حضور در بیمارستان و ویزیت بیمار در روز اول مشاوره، آن روز را در صورت‌حساب بیمار اعمال می‌نماید که موضوع پس از طرح در کمیسیون ماده 11 به این اداره کل ارسال و با ارجاع امر به این شعبه دکتر ا.م احضار و با حضور در شعبه و تفهیم اتهام ضمن تقدیم لایحه دفاعیه به همراه اسناد و مدارک منضم در پرونده اظهار نمودند؛ برابر مدارک و اسناد موجود بیماران را ویزیت و امضا نموده‌ام، ضمن اینکه ساعت ویزیت نیز درج نموده‌ام و مراحل ویزیت و مشاوره روز اول کاملا رعایت شده‌است، فلذا نظر به مراتب فوق و مدارک موجود شعبه پس از اجرای تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی کرد.


در مهلت تجدیدنظرخواهی بیمارستان و زایشگاه خصوصی شمس نسبت به دادنامه صادره اقدام به تجدیدنظرخواهی کرد.  شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی با بررسی اوراق پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی بدوی شعبه


در خصوص اتهام آقای ا.م فرزند علی اشرف دایر بر دریافت اضافه علاوه بر تعرفه موضوع مشاوره و ویزیت روز اول که اغلب بیماران را بدون اینکه ویزیت نماید هزینه ویزیت روز اول را دریافت نموده است. برابر گزارش سازمان نظام پزشکی و نظر به کمیسیون ماده 11 و توجها به دفاعیات موجه متهم فوق که با ارائه مدارک و مستندات لازم کاملا روند مشاوره و ویزیت روز اول را تشریح نموده ضمن اینکه در صورت عدم مراجعه و حضور پزشک برای ویزیت روز اول واحد ترخیص باید آن روز را برای پزشک محاسبه نمی‌کرد و پزشک به صورت مستقیم با بیمار رابطه مالی ندارد علی‌رغم موارد مذکور مدارک موجود نشان از حضور دکتر ا.م در روز اول برای ویزیت بیماران را دارد فلذا مدارک و مستندات موجود تخلفی مبنی بر عدم حضور پزشک واحد اضافه وجود نداشته توجها به اصل حاکمیت اصاله‌البرائه و اینکه هیچ‌گونه مدرکی در خصوص محکومیت وی موجود باشد نیست مستندا به اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت متهم فوق از اتهام وارده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی می‌باشد. مقرر است دفتر پرونده پس از ثبت نتیجه و کسر از آمار شعبه به سیر مراحل قانونی خود ادامه دهد.


(آذرمی، رئیس شعبه 11 ویژه رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی، دارویی و درمانی تعزیرات حکومتی تبریز )


رأی تجدیدنظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی بیمارستان و زایشگاه خصوصی گروه پزشکی شمس به مدیریت آقای س. پ به طرفیت آقای ا. م فرزند علی‌اشرف نسبت به دادنامه صدرالذکر در پرونده کلاسه 139300104050000437 شعبه محترم یازدهم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز، که به موجب دادنامه مزبور نسبت به اتهام تجدیدنظرخوانده حکم بر برائت صادر شده‌است و مدیریت بیمارستان شمس تقریبا 7 ماه پس از صدور حکم اعتراض خود را به مسئول کمیسیون ماده 11 و معاونت درمان ارائه و معاونت درمان نیز اعتراض بیمارستان شمس را در تاریخ 95/4/10 به محضر مدیرکل محترم تقدیم کرده‌است فی‌الحال شعبه با بررسی جامع اوراق پرونده و بنا به دلایل ذیل اعتراض به‌عمل آمده را قابل طرح در شعبه تجدیدنظر نمی‌داند مستدلا به اینکه قانونگذار در ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی اشخاصی را که حق تجدیدنظر دارد و شاکی خصوصی نیز به شخصی اطلاق می‌شود که از وقوع تخلف ضرر و زیان شود و جبران ضرروزیان را مطالبه کند در حالی که در مانحن فیه مدیر بیمارستان علیه تجدیدنظر خوانده که پزشک معالج آن بیمارستان بوده گزارش اضافه دریافتی را نموده‌است و گزارش دهنده محسوب ‌می‌شود بنای علیهذا نظربه مراتب فوق اعتراض به عمل آمده را رد و اعلام می‌دارد اقدامی از جهت قانونی برعهده این شعبه میسر نیست رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا در این استان بوده و در ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان محترم عدالت اداری می‎باشد. (رئیس شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان)

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32