شکواییه 1- خیانت در امانت 2- جعل 3- استفاده از سند مجعول

در صورتی که شخصی مرتکب جرایم خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل و استفاده از سند مجعول شود متضرر می تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق از مرتکب شکایت نماید.

ثبت نظر :