pdf-icon

دادخواست ابطال صورتمجلس تفکیکی و اصلاح سند (به طرفیت شهرداری)

در صورتی که شخصی متقاضی ابطال صورتمجلس تفکیکی با شهرداری، اصلاح سند و خلع ید شهرداری از ملک مذکور است می تواند به نمونه دادخواست فوق مراجعه نماید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :