print-icon

پرونده تصرفات شهرداری در ملک بدون رعایت تشریفات قانونی (تجدیدنظر)

در صورتی که ملکی در طرح‌های تعریضی شهرداری قرار دارد، شهرداری مکلف است برای تصرف در آن تشریفات قانونی را رعایت نماید. چنانچه بدون رعایت تشریفات قانونی عمل کند، زیان‌دیده (مالک) می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق علیه شهرداری در مراجع قضایی طرح دعوا نماید.

ناشر سند : مهراب پوریانیک مشاهده پروفایل ناشر

مهراب پوریانیک
شماره پروانه:
0
آغاز فعالیت:
1395
حوزه قضایی:
حداکثر زمان پاسخگویی: کارشناس حقوق/پشتیبان دایرکتوری داتیکان
نتیجه:

صدور حکم به محکومیت شهرداری به قلع و نزع درختان غرس‌شده به همراه خسارت دادرسی مربوطه در حق خواهان

موضوعات مرتبط

موضوع خواسته: رفع تصرفات شهرداری
نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شماره دادنامه: 9109970221001407
قاضی رسیدگی کننده: امی ـ ترابی ـ حسین‌خانی

ماده 313 قانون مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی

در خصوص دعوی خواهان ش.الف. با وکالت ع.س. به طرفیت خوانده شهرداری منطقه 5 تهران به‌ خواسته خلع‌ید از پلاک ثبتی ... بخش ... تهران مقوم به 51/000/000 ریال و قلع اشجار و مستحدثات مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف به انضمام خسارات دادرسی. صرف‌نظر از اینکه فی‌الحال به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، خواهان مالک پلاک ثبتی موضوع خواسته است، اما با توجه به دفاعیات خوانده، وصیت‌نامه شماره ... مورخه 1390/3/18 معاون امورشهری و فضای سبز، پلاک موضوع خواسته، دارای کاربری فضای سبز است و بر همین اساس اقدام به کاشت درخت و فضای سبز شده است؛ بنابراین تجاوزات عدوانی خوانده موضوعاً منتفی است، زیرا تصرفات با مجوز قانونی صورت گرفته است و با این وصف، امکان قلع و قمع و خلع ید و به دنبال آن مطالبه اجرت‌المثل نیست. لهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.


رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ انیس حسینی

 


تجدیدنظرخواهی خانم ش.الف. با وکالت آقای ع.س. به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران، نسبت به دادنامه شماره 968 ـ 90/7/16 از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر خلع‌ید از پلاک ثبتی ... غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرگردیده است. این دادگاه ‌در این مرحله از رسیدگی پس از مطالعه پرونده و دقت‌نظر در لوایح تقدیمی اصحاب دعوی، دادنامه اصداری را شایسته ‌تأیید نمی‌داند. زیرا براساس سند مالکیت ارائه‌شده در پرونده و جوابیه استعلام ثبتی، مالکیت تجدیدنظرخواه بر ملک مورد خواسته محرز می‌باشد و برابر نظریه کارشناسی که با اوضاع مسلم در پرونده نیز انطباق دارد، ملک یاد شده به صورت پارک عمومی و فضای سبز در تصرف شهرداری می‌باشد و تجدیدنظرخوانده نیز به این تصرف اقرار نموده، ولی مدعی است که این تصرف قانونی است و برای ادعای خویش دلیلی ارائه ننموده است. وجود کاربری فضای سبز نیز اذن یا مجوز قانونی برای تصرف املاکی که رأی آن برابر قانون سند مالکیت صادرشده، مدرک موجه تلقی نمی‌گردد و در پرونده نیز تشریفات قانونی مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری نیز رعایت نگردیده است و نمی‌توان از آثار ماده 22 قانون ثبت که ضامن و حافظ مالکیت شرعی و قانونی شهروندان می‌باشد، صرف‌نظر نمود. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، حکم به محکومیت خوانده به خلع‌ید از پلاک ثبتی شماره ... بخش ... تهران و پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

امی ـ حسین‌خانی

 

درباره درخواست آقای ع.س. به وکالت از خانم ش.الف. راجع به اتخاذ تصمیم در مورد بخشی از خواسته که در دادنامه قطعی شماره 399 مورخ 91/4/13 صادره از این دادگاه مبنی بر قلع و نزع درختان غرس‌شده در پلاک ثبتی مورد خواسته که در مورد آن تصمیمی نفیاً یا اثباتاً اتخاذ نگردیده است. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه خواهان در دادخواست اولیه علاوه بر خلع ید که مورد حکم قرار گرفته، قلع و نزع درختان را نیز مورد خواسته قرارداده و این خواسته از مواردی که در لایحه مورخ 89/10/14 مستردشده نمی‌باشد، مطابق مقررات، دادگاه تکلیف داشتند بعد از نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 968 – 90/7/16 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران، نسبت به تمام خواسته انشاء رأی کند که این بخش از خواسته تحت عنوان قلع و نزع درختان سهواً مورد حکم قرار نگرفته. لذا با توجه به مالکیت رسمی خواهان مطابق سند رسمی ابرازی و جوابیه استعلام ثبتی مورخ 89/11/24 بر پلاک ...فرعی از ... اصلی بخش ... تهران که مساحت آن 711 متر می‌باشد و ملاحظه گزارش کارشناس رسمی دادگستری، که شهرداری در حال حاضر از پلاک مرقوم به صورت فضای سبز و بوستان استفاده می‌کند و با در نظرگرفتن نامه شماره ... – 90/4/4 معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 5 تهران که صراحتاً به کاشت درخت در پلاک مرقوم اشعار دارد و لایحه شماره ... ـ 90/5/29 شهردار منطقه 5 تهران که در شرح لایحه، اقرار به غرس اشجار در پلاک ثبتی مورد نزاع به توسط شهرداری شده است، دادگاه من‌حیث‌المجموع، ادعای خواهان را وارد و محمول بر صحت می‌داند. با عنایت به فتوای حضرت امام خمینی(ره) در مسأله 44 کتاب‌الغصب تحریرالوسیله صفحه 328 دوره چهار جلدی که می‌فرمایند: «لو غصب ارضا فزرعها او غرسها فالزرع او الغرس و نما و هما للغاصب، و علیه اجره الارض مادامت مزروعه او مغروسه. ویلزم علیه ازاله غرسه وزرعه و ان تضرر بذالک، و علیه ایضا طم الحفر و ارش النقصان ان نقصت الارض بالزرع و القلع الا ان یرضی المالک بالبقاء مجانا او بالاجره و...... » یعنی (اگر زمینی را غصب نماید و زراعت کند یا درخت در آن بکارد، زراعت یا درخت و نمای آنها مال غاصب می‌باشد و مادامی که زمین در زارعت یا با درخت‌ها است، باید اجاره آن را بپردازد، و بر او لازم است که زراعت و درخت را از آن زمین ببرد، اگرچه متضرر شود و نیز بر او لازم است که گودی زمین را پر کند و تفاوت نقصان را اگر زمین به زارعت و کندن درخت ناقص شده باشد، بپردازد مگر اینکه مالک به بقای آن به طور مجانی یا در مقابل اجرت راضی شود و....) و مستنداً به مفهوم ماده 313 قانون مدنی، با در نظر گرفتن این نکته که وجود کاربری فضای سبز برای زمین مورد نزاع موجبی برای غرس اشجار به توسط شهرداری در زمین متعلق به غیر وجود نداشته، با لحاظ غیرقانونی بودن تصرفات شهرداری در پلاک مورد خواسته که در دادنامه قطعی شماره 339 مورخ 91/4/13 این دادگاه به آن تصریح شده و حکم محکومیت شهرداری به خلع‌ید صادر گردیده است، این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن قسمت از دادنامه شماره 968 – 90/11/16 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته قلع و نزع درختان غرس شده اشعار دارد، حکم بر محکومیت خوانده شهرداری منطقه 5 تهران به قلع و نزع درختان غرس‌شده در پلاک ثبتی شماره ... بخش ... تهران به همراه خسارت دادرسی مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. توضیح این نکته ضرورت دارد که با توجه بر اینکه مطابق آنچه در صفحات 766 و 1112 فرهنگ فارسی یک جلدی معین آمده است، قلع و نزع به معنای کندن، از بیخ‌کندن و از ریشه‌کندن و کندن چیزی از جایی می‌باشد و با قطع که به معنای بریدن هست متفاوت بوده و حکم دادگاه ناظر به قطع اشجار نمی‌باشد و مورد خواسته هم نبود، لذا محکومٌ‌علیه باید درختان مذکور را از ریشه درآورده و می‌تواند به محل دیگری که در مالیکت وی باشد منتقل نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه

امی ـ ترابی ـ حسین‌خانی

3 خرداد 1396
Poonehalibashi

حکم ورای دادگاه 9609987712700041 پاسخ

27 اسفند 1395
رضا جهانمنش

با عرض سلام ایکاش متن پست شده از خودتان و از تجربیات خودتان بود تا آنکه مقالات واحکام دادگاه ها که قضات و وکلاء خود نقش دارند ومنتشر نیکنند و بسیاری از سایت ووبلاگها براحتی قابل دانلود و گرفتن است. نمیدانم بعضی از مقالات چرا فقط کپی و پست می شود آنهنم بدون اجازه از صاحبان یا صاحب اثر؟ رضاجهان منش دکتری حقوق مالکیت معنوی استادیار دانشگاه و قاضی تعزیرات حکومتی پاسخ

27 اسفند 1395
داتیکان

درود بر شما جناب جهان منش ارجمند! آقای دکتر عزیز بنده مسئول بخش دایرکتوری داتیکان هستم و برای آزمایش و رفع ایرادات پروفایل شاغلین حقوقی اقدام به ایجاد پروفایل کرده ام و برای نمونه و آزمایش پرونده فوق را در اینجا بارگذاری نموده ام. با سپاس از توجه شما پاسخ