کتب حقوقی
جدیدترین اخبار کتب حقوقی
4 بهمن 1398

اهریمن مردمی و هراس های اخلاقی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

مشارکت مدنی بانک جهت تسویه تسهیلات سابق

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

اصول استنباط در حقوق موضوعه کنونی

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

کارگاه آموزش حقوق (جلد 5)

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم )

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

قسامه

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

آیین دادرسی کیفری حقوقی اقتصادی

انتشارات  بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

حقوق رقابت و توسعه خارجی شرکت های تجاری

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

اموال و مالکیت

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.

حقوق بین الملل سرمایه گذاری

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

پیشگیری بزه دیده مدار

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.