کتب حقوقی
جدیدترین اخبار کتب حقوقی
25 تیر 1399

آیین دادرسی مدنی «دادرسی و وارسی»

تازه‌های نشر حقوقی

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

آیین دادرسی مدنی «دادرسی و وارسی»

Crime Scenery in Postwar Film and Photography

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد . 

Crime Scenery in Postwar Film and Photography

Free Will Skepticism in Law and Society 

انتشارات CAMBRIDGE منتشر کرد . 

Free Will Skepticism in Law and Society 

تعهدات و حقوق صندوق تامین خسارت های بدنی

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

تعهدات و حقوق صندوق تامین خسارت های بدنی

Cyber Espionage and International Law 

انتشارات HART منتشر کرد . 

Cyber Espionage and International Law 

کاربرد تخصصی زبان انگلیسی در حقوق «متون حقوقی»

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

کاربرد تخصصی زبان انگلیسی در حقوق «متون حقوقی»

Analyzing Human Behavior in Cyberspace

انتشارات IGI Global منتشر کرد . 

Analyzing Human Behavior in Cyberspace

Intellecyual Property Rights in Cyberspace

انتشارات Cyberlekh Publication’s منتشر کرد . 

Intellecyual Property Rights in Cyberspace

حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد. 

حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران

Intellectual Property in Chemistry

انتشارت CRC منتشر کرد 

Intellectual Property in Chemistry

Recidivism in the Caribbean

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد . 

Recidivism in the Caribbean