کتب حقوقی
جدیدترین اخبار کتب حقوقی
29 دی 1398

تفسیر قوانین جزایی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

مسولیت غیر مستقیم بین المللی دولت های حامی تروریسم

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

مجموعه مقالات همایش « حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای »

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

حقوق مدنی (6) بیع ، اجاره ، قرض، جعاله ، صلح

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی آثار عام و خاص

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

آیین دادرسی اعتراض و نقض آرای قضاوتی در نظم حقوق کنونی

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

آیین دادرسی کیفری (جلد 1)

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

آرای وحدت رویه

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

خانواده در نظم حقوقی کنونی

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

مجموعه آزمون های حقوقی جزا

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

مجموعه آزمون های حقوقی خصوصی سراسری و آزاد

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.