کتب حقوقی
جدیدترین اخبار کتب حقوقی
11 خرداد 1399

ترسیم هسته ای ؛ نگاهی به آینده حقوق بین الملل کیفری هسته ای

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .  

Shadows of Doubt

انتشارات HARVARD منتشر کرد . 

Origins of Order

انتشارات Yale University Press منتشر کرد . 

نظریه «حق» و «حکم» و اعمال آن بر خیارات ، در فقه و حقوق ایران

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .

Drug Interdiction

انتشارات CRC منتشر کرد . 

The Average Consumer in Confusion-based Disputes in European Trademark

انتشارات springمنتشر کرد . 

حمایت حقوقی از گیاهان دارویی ایرانی نگاهی تطبیقی و کاربردی

 انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد  منتشر کرد .  

حقوق جزای عمومی

 انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد  منتشر کرد .  

مسئولیت مدنی و بیمه جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی

 انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد  منتشر کرد .  

تامین مالی توسط ثالث در داوری تجاری بین المللی

 انتشارات جنگل جاودانه  منتشر کرد .  

مبانی فقهی حقوقی دفاع مشروع در خارج از مرزها

 انتشارات جنگل جاودانه  منتشر کرد .