مجلات حقوقی
جدیدترین اخبار مجلات حقوقی

شماره یازدهم نشریه سپهر عدالت منتشر شد

دو هفته نامه سپهر عدالت منتشر شد  

شماره یازدهم نشریه سپهر عدالت منتشر شد

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی منتشر شد

شماره 8 مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی منتشر شد

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی منتشر شد

شماره دهم دو فصلنامه علمي - ترويجي مطالعات حقوق بشر اسلامی

از سوی سازمان بسیج حقوقدانان انتشار یافت

شماره دهم دو فصلنامه علمي - ترويجي مطالعات حقوق بشر اسلامی

دوهفته نامه سپهر عدالت منتشر شد

شماره 239 دوره زمستان 95 نشریه حقوقی اجتماعی فرهنگی سپهر عدالت منتشر شد

دوهفته نامه سپهر عدالت منتشر شد

مجله حقوقی بین المللی

دو فصلنامه مجله حقوقی بین المللی شماره 55 نسخه پاییز و زمستان منتشر شد

مجله حقوقی بین المللی

شماره 335 فصلنامه کانون وکلا منتشر شد

شماره 335 فصلنامه کانون وکلا زمستان 1395 منتشر شد

شماره 335 فصلنامه کانون وکلا منتشر شد

شماره پنجم نشریه « سپهر عدالت »

 دو هفته نامه سپهر عدالت منتشر شد.

شماره پنجم نشریه « سپهر عدالت »

نسخه پاییز (95) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

شماره پاییز فصلنامه حقوق کیفری بر روی سایت قرار گرفت:

نسخه پاییز (95) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چاپ شماره جدید دو فصلنامه « فقه و حقوق خانواده »

دو فصلنامه « فقه و حقوق خانواده » به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق، منتشر شد: 

چاپ شماره جدید دو فصلنامه « فقه و حقوق خانواده »

مجله « پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی » منتشر شد.

شماره 7 مجله « پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی » منتشر شد.

مجله « پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی » منتشر شد.