تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
11 اسفند 1398

این ده تن

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

تخلفات انتظامی قضات و وکلای دادگستری ، مقررات و آیین دادرسی

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

دکترین عذر عام در قراردادها «فقه و حقوق تطبیقی 1»

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.

حقوق و جزای عمومی

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.

اجرای احکام کیفری

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.  

درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی جلد 2

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.

مبانی و جلوه های فقهی و حقوقی قاعده لاقود

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.

بررسی تابعیت ، تابعیت مضاعف و ترک تابعیت در حقوق ایران

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.  

هیات حل و فصل اختلافات در قراردادهای نفت و گاز

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.  

نقش موسیقی در ترویج و حمایت از حقوق بشر

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.