تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
15 مرداد 1399

Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد.

Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

A Life of Crime My Career in Forensic Science

انتشارات CRC منتشر کرد . 

A Life of Crime My Career in Forensic Science

کیفر زدایی در ایران «نظریه ورویه»

انتشارات مجمع عملی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

کیفر زدایی در ایران «نظریه ورویه»

Green Criminology and Green Theories of Justice 

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد . 

Green Criminology and Green Theories of Justice 

?Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial

انتشارات spring منتشر کرد . 

?Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial

عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد . 

عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

حق متهم بر دسترسی به وکیل

انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد . 

حق متهم بر دسترسی به وکیل

Common Law and Natural Law in America 

انتشاراتCAMBRIDGE منتشر کرد .

Common Law and Natural Law in America 

قضاوت و میزان آن

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .

قضاوت و میزان آن

The Illegal Wildlife Trade in China

انتشارات palgrave macmillan منتشرکرد . 

The Illegal Wildlife Trade in China

حقوق بین الملل و فلسفه

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

حقوق بین الملل و فلسفه