تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
3 خرداد 1399

حقوق جزای عمومی

تازه‌های نشر حقوقی

 انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد  منتشر کرد .  

مسئولیت مدنی و بیمه جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی

 انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد  منتشر کرد .  

تامین مالی توسط ثالث در داوری تجاری بین المللی

 انتشارات جنگل جاودانه  منتشر کرد .  

مبانی فقهی حقوقی دفاع مشروع در خارج از مرزها

 انتشارات جنگل جاودانه  منتشر کرد .  

مطالعه تطبیقی خوشونت جنسی علیه زنان

 انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد .  

فلسفه قضاوت ؛ نقش دادرس در ایجاد قاعده ی حقوقی

 انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد .  

مجموعه آرای وحدت و رویه دیوان عالی کشور «حقوق»

 انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد .  

مجموعه کامل آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور «جزایی»

 انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد .  

مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکی، دارویی و بهداشتی

 انتشارات مجمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد .  

Interviewing Elites, Experts and the Powerful in Criminology

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد .

The Fascination with Violence in Contemporary Society

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد .