تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
18 بهمن 1398

نقش موسیقی در ترویج و حمایت از حقوق بشر

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.  

اصول فقهی حقوقی در لزوم اجتناب از مصرف مواد مخدر و روان گردان

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.  

حقوق عمومی جلد 1 «حقوق اساسی فرانسه »

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.  

همراه حقوقدان 99

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.  

اهریمن مردمی و هراس های اخلاقی

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

مشارکت مدنی بانک جهت تسویه تسهیلات سابق

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

اصول استنباط در حقوق موضوعه کنونی

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

کارگاه آموزش حقوق (جلد 5)

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم )

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

قسامه

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

آیین دادرسی کیفری حقوقی اقتصادی

انتشارات  بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.