تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
27 دی 1398

آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی آثار عام و خاص

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

آیین دادرسی اعتراض و نقض آرای قضاوتی در نظم حقوق کنونی

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

آیین دادرسی کیفری (جلد 1)

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

آرای وحدت رویه

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

خانواده در نظم حقوقی کنونی

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

مجموعه آزمون های حقوقی جزا

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

مجموعه آزمون های حقوقی خصوصی سراسری و آزاد

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی آثار عام و خاص

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

راهنمای جامع آیین نگارش جلد دوم (احکام جزایی1)

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.