تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
10 تیر 1399

مجموعه قوانین و مقررات زمین شهری

تازه‌های نشر حقوقی

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

  رساله نظری و عملی در حقوق تعهدات با مطالعه در رویه قضایی

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

Comparative Constitution Making

انتشارات  Elgar منتشر کرد . 

The Sources of International Law 

 انتشارات Oxford منتشر کرد . 

Interpretation without Truth

انتشارات spring منتشر کرد . 

مجموعه آزمونهای مشاوران حقوقی قوه قضائیه

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .

سوالات طبقه بندی شده حقوق اداری

مجمع علمی  و فرهنکی مجد منتشر کرد . 

استرداد مجرمان بررسی فقهی و حقوقی

مجمع علمی  و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

Complexity Theory and Law

انتشارات Routledge منتشر کرد . 

کیفرشناسی بایسته های زندان و مجازات

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

Children and Crime in India

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد .