تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی

مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

Criminal Justice and Corruption

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد . 

تتست حقوق تجارت

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

The Myth of the ‘Crime Decline’

انتشارات Routledge منتشر کرد . 

a level and as level law

انتشارت مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

Patent,Copyright & Trademark

انتشارات NOLO منتشر کرد. 

Serial Killers and the Media

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد. 

مطالعه تطبیقی جرایم مادی صرف در حقوق ایران و آمریکا

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

بررسی ارث «حمل- ولد»

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

Fundamentals of Military Law

انتشارات spring منتشر کرد .