تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
11 خرداد 1399

ترسیم هسته ای ؛ نگاهی به آینده حقوق بین الملل کیفری هسته ای

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .  

روانشناسی قضایی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.   

حقوق جزای اسلامی و تحولات زمان

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.   

Language Rights and the Law in the European Union

انتشارات palgrave macmillan برگزار می نماید . 

Law School for Everyone Corporate Law

انتشارات  The great courses منتشر کرد . 

حقوق بین الملل حاکم بر سفرهای توریستی قضایی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .  

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .  

The Culture of Capital Punishment in Japan

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد . 

نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد ؛ از اندیشه تا اجراء

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.  

European Yearbook of Constitutional Law 2019

انتشارات spring منتشر کرد . 

روانشناسی رفتار مجرمانه

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .