تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
20 آبان 1398

نگاهی به سازمان‌های بین‌المللی (رویکردهای حقوق سیاسی)

تازه‌های نشر حقوقی

 انتشارات مجد منتشرکرد .  

دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه قضایی (ویرایش جدید)

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

قوانین چک، سفته، برات قانون جدید صدور چک

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

محشای قانون حمایت خانواده (کاربردی)

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

مجموعه قوانین کیفری کاربردی( ویرایش جدید )

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

ضابطین قوه ی قضاییه بایدها و نبایدها

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

نقد ورویه های شورای نگهبان

انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی و کیفری)

انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .